Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Fransa Milli Takýmý ezandan rahatsýz oldu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Fransa Milli Takýmý ezandan rahatsýz oldu

  FRANSA MÝLLÝ TAKIMI EZANDAN RAHATSIZ OLDU

  Fransa Milli Takýmý, kaldýðý otelin çevresindeki camilerden okunan ezan sesinden rahatsýz oldu...

  Türkiye'de ilk defa Edirne'de düzenlenen Avrupa Bayanlar Softbol Kupasý Turnuvasý'na katýlan Fransa Milli Takýmý, kaldýðý otelin çevresindeki camilerden okunan ezan sesinden rahatsýz oldu ve otel yönetimine þikayatte bulundu.


  Fransa Softbol Milli Takýmý'nýn bu þikayeti üzerine þaþkýna dönen otel yönetimi, durumu Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalý Futbol ve Ragbi Federasyonu Baþkaný Þahin Kömürcü'ye bildirdi. Kömürcü de bu þikayete tepki gösterdi.
  Avrupa Bayanlar Softbol Kupasý 18 Aðustos günü Edirne'deki Þükrüpaþa Spor Kopleksi'nde baþladý. Türkiye, Ýngiltere, Ýsviçre ve Fransa Milli Takýmlarý'nýn katýldýðý ve 22 Aðustos günü yapýlacak final maçýndan sonra tamamlanacak olan turnuvaya dün Fransa Milli Takýmý'nýn ilginç þikayeti damgasýný vurdu.
  Ýngiltere ile oynadýklarý karþýlaþmanýn ardýndan kent merkezindeki Ýki Kapýlý Han Caddesi üzerindeki Rüstempaþa Kervansaray Oteli'ne giden sporcular, burada resepsiyondaki görevliye, "Okunan ezan sesinden rahatsýz oluyoruz ve uyuyamýyoruz. Lütfen gerekeni yapýn" diye þikeyetti bulundu. Görevli ise Müslüman ülkelerinde 5 vakit ezan okunduðunu ve yapabilecekleri bir þey olmadýðýný söyledi. Otel yönetimi bu durumu
  Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalý Futbol ve Ragbi Federasyonu Baþkaný Þahin Kömürcü'ye aktardý.

  "TEPKÝ GÖSTERDÝM"

  Turnuvanýn çok güzel baþladýðýný belirten Federasyon Baþkaný Þahin Kömürcü, "Çok güzel baþlayan ve her türlü imkanlarý sunduðumuz bir þampiyona. Biz de diðer ülkelere gidiyoruz, bu ilginin milyonda birini göremiyoruz. En son Akdeniz Oyunlarý'nda damý akan bir odaya yerleþtirdiler takýmý. Ama biz en iyi yerlerde yatýrýyoruz misafirlerimizi. Dün otelin müdürü beni aradý. 'Misafirlerinizin bir rahatsýzlýðý var. Otelle ilgili sorunu çözüyorum, ama bu rahatsýzlýðý size iletmek zorunda kaldým' dedi. Ben de þaþýrdým kaldým. Tabiri caizse yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarýnda. Her akþam bakýyorum. Her akþam kokteyl, yemek bir þekilde ülkemi tanýtýyorum ve misfirperverliðimizi anlatýyorum. Otel müdürü dedi ki bana, 'Ezan sesinden rahatsýz olmuþlar.' Yani bizim kutsal deðerlerimiz var. Bayraðýmýz ve ezanýmýz. Bundan ötesi yok, diðeri teferruat. Hemen kafile ile görüþtüm. Böyle bir terbiyesizlik yaptýlarsa yanlýþ olduðunu, gerekirse onlarý turnuvaya katmayacaðýmý ve gerekirse softbolu kapatacaðýmý söyledim. Biz her gelen ülkeye son derece kibar davranýyoruz. Biz San Marino'da kilisenin otelinde kaldýk. Sürekli çan sesleri vardý, ama biz kimseye demedik, hoþgördük adamlarýn dini diye. Biz bu kadar hoþgörülüyken onlarýn bunlarý yapamayacaðýný, yaparlarsa da bir kaygýmýz olmadýðýný ve Avrupa Federasyonu'nu da tanýmýyacaðýmý söyleyerek, tepkimizi dile getirdim. Daha sonra onlar da özür dilediler ve kabalýk yaptýklarýný söylediler. Kendilerinin yanlýþ anlaþýldýklarýný belirterek özür dilediler. Sonra da bizi ülkelerine davet ettiler" dedi.

  Otel Müdürü Hakan Yaykýn ise, "Dün akþam resepsiyondaki arkadaþa þikayette bulunmak üzere 3 Fransýz gelmiþ ve sabah, öðle ve akþam ezanlarýndan rahatsýz olduklarý söylemiþler. Arkadaþa, "Ezan sesinden rahatsýz oluyoruz. Sabah uykumuz bölünüyor" gibi þikayet geliyor. Arkadaþýmýz da burada ezanýn 5 vakit okunduðunu ve yapabilecekleri birþey olmadýðýný söylüyor. Þikayet bu konuda geldi. Gerekli açýklamayý ilettik kendilerine. Durumu da federasyona bildirdik. Otelimiz 3 caminin ortasýnda. Bu camilerde okunan ezan sesi, sanki otelin içinden okunuyormuþ gibi net duyuluyor" dedi.
  Turnuvada ise dün Türkiye ile Fransa Milli Takýmlarý karþýlaþtý. Karþýlaþma, Fransa'nýn 18-0'lýk üstünlüðü ile sona erdi.


  22 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X