ADANA'DA LÝVORNO HEYECANI
Adana Demirspor'un Kulüp Baþkaný Bekir Çýnar, Livorno ile yapacaklarý özel maçla ilgili tüm hazýrlýklarý tamamladýklarýný söyledi
TFF 2. Lig 4. Grup takýmlarýndan Adana Demirspor'un Kulüp Baþkaný Bekir Çýnar, yarýn Ýtalya Serie A takýmlarýndan Livorno ile yapacaklarý özel maçýn, siyasi yönden bir yerlere çekilmesini istemediklerini belirtti.

Çýnar, yaptýðý açýklamada, Livorno ile yapacaklarý özel maçla ilgili tüm hazýrlýklarý tamamladýklarýný ve Ýtalyan ekibini en iyi þekilde aðýrlayacaklarýný söyledi.

Yapacaklarý özel maçýn bazý gazeteler tarafýndan siyasi yönden ele alýnmasýný eleþtiren Çýnar, þöyle konuþtu:

''Taraftarlarýmýz Livorno'lu taraftarlarla internet ortamýnda samimi bir diyalog kurmuþlar. Biz de yönetim olarak taraftarýmýzýn isteði üzerine Livorno ile özel maç yapmayý kararlaþtýrdýk. Bizim gibi iþçi takýmý ve endüstriyel futbola karþý olmasý nedeniyle Livorno'yu kentimize davet ettik. Bu nedenle maçýn siyasi yönden bir yerlere çekilmesini ve altýnda baþka bir þeylerin aranmasýný istemiyoruz.''

Çýnar, yarýn 5 Ocak Stadý'nda iki iþçi takýmýnýn Adanalýlar'a futbol ziyafeti çekeceðini ifade ederek, ''Taraftarlarýmýzdan yarýnki maçta stadý doldurmalarýný istiyoruz'' dedi.

Bu arada, daha önce özel uçakla bugün saat 16.00'da Adana'da olmasý duyurulan Livorno'nun saat 19.30 sýralarýnda kente geleceði belirtildi. Adana Demirspor kulübünün Livorno takýmý onuruna akþam yemek vereceði bildirildi.


03.09.2009