Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Ankaraspor Küme Düþebilir

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Ankaraspor Küme Düþebilir

  ANKARASPOR KÜME DÜÞEBÝLÝR
  Ahmet Gökçek ve 15 yöneticinin Ankaraspor'la baðý bulunursa aðýr ceza yolda..
  Federasyon, Gökçek ekibine 'A.Gücü'nden istifa edin' diyecek. Eðer istifa etmezlerse Ankaraspor küme düþürülecek.

  Hem FIFA hem UEFA hem de TFF'nin statüleri 'ayný ligde ayný kiþi, grup veya güce ait 2 takým yer alamaz' görüþünde birleþiyor.

  Vatan'ýn haberine göre;Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek'in oðlu Ahmet Gökçek'in 1 gecede A.Gücü Baþkaný olmasýndan sonra, kabak Ankaraspor'un baþýna patlamak üzere.. Pazar günü gerçekleþen A.Gücü Kongresi'nin ardýndan, Federasyon Baþkaný Mahmut Özgener'in talimatýyla hemen harekete geçen Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, bugüne dek hiç görülmemiþ derinlikte bir soruþturma baþlattý.. En geç 10 gün içinde sona erecek soruþturmanýn sonucuna göre Ankaraspor'un ligden düþürülmesi ve A.Gücü Baþkaný Ahmet Gökçek'e çok aðýr hak mahrumiyeti cezasý verilmesi gündemde.. Ankaragücü operasyonunun kendisi kafa karýþtýracak kadar girift olduðu için gelin orada neler oluyor teker teker bakalým..

  STATÜLER ENGELLÝYOR

  FUTBOL Federasyonu FIFA Statüsü'nün 18., UEFA Þampiyonlar Ligi Statüsü'nün 3. ve TFF Kulüp Tescil Talimatý'nýn 17. madde 1. fýkrasýna dayanarak “Temiz Eller Operasyonu”nu baþlattý.. Bu 3 maddenin özeti þu: Ayný ligde rakip olan 2 kulübün aðýrlýklý olarak ayný kiþi, grup veya gücün yönetiminde olmasýna izin verilmiyor.. Bunun ihlali halinde federasyon aðýr cezalar verebilir..” Federasyon Hukuk Kurulu da Ankaraspor A.Þ. ile Gökçek ailesinin iliþkisi çok sabit olduðu için, Gökçekler'in A.Gücü'nde ne kadar hakim olduklarýný soruþturmaya baþladý.. Bu iliþkiyi belgelendirebilmek için de aþamalý olarak 10 gün içinde teker teker þunlarý yapacak:

  1 A.GÜCÜ yönetimine 15 kiþi Cemal Aydýn ekibinden, 15 kiþi Melih Gökçek ekibinden, 2 kiþi de MKE'den girdi.. Federasyon, Gökçek'in listesindeki 15 kiþiyi ifade almak için çaðýrdý.. Bu kiþilerin önce sözlü beyanlarý alýnacak.. “Ankaraspor'da hiç çalýþtýlar mý, üyelikleri oldu mu?” sorulacak.. Ankaraspor'un sigorta kayýtlarý, imza sirkülerleri, ticaret sicil dosyasý, bugüne kadarki bütün hissedarlarýna bakýlýp beyanlarýn doðruluðu araþtýrýlacak.. SSK'dan Ankaraspor A.Þ'de þimdiye kadar çalýþmýþ herkesin kayýtlarý istenecek.. Ahmet Gökçek ve yeni 15 yöneticinin A.Gücü'ne üyelikleriyle ilgili bütün dosya toplanacak, ne zaman üyeliðe baþvurmuþlar, ne kadar zamandýr A.Gücü camiasýnýn içindeler, onlar ortaya çýkacak..

  2 A.GÜCÜ'NÜN geçen pazar günkü genel kurulunun TV görüntüleri, yapýlan vaatler ve konuþmalar incelenecek.. Valilikten alýnacak genel kurul tutanaklarýyla çifte sorgulama yapýlacak..

  3 BU 15 kiþinin kim olduklarýyla ilgili devletin kayýtlarýna girilerek, Ankaraspor yönetiminde bulunan isimlerle aralarýnda herhangi bir borç-alacak, akrabalýk, iþ iliþkisi olup olmadýðýna bakýlacak.

  4 ANKARASPOR'DAN A.Gücü'ne transfer olan futbolcularýn eski-yeni sözleþmelerine bakýlarak, hangi þartlarda bu geçiþlerin yapýldýðý izlenecek. Bonservis rakamlarýnda mantýða uymayan ucuzluklar tespit edilecek..

  5 MEDYADAKÝ Melih Gökçek, Ahmet Gökçek, Cemal Aydýn, A.Gücü ve Ankaraspor birleþmesiyle ilgili bütün haberler toplanýp sözlü delillere ulaþýlacak..

  DELÝL ARANIYOR

  BU soruþturmanýn ardýndan Hukuk Kurulu, Ahmet Gökçek ve 15 yeni yönetici arasýndan Ankaraspor ile baðlantýsý olanlarýn kulübe hakim olup olmadýklarýyla ilgili delillerini bir rapor halinde TFF yönetim kuruluna bildirecek.. Kurul “Ýhlal vardýr” veya “yoktur” diyecek.. Üstüne ek delil aranmayacak.. Federasyon bu raporlarýn himayesinde A.Gücü Kulübü'ne ihtarname çekerek “Ahmet Gökçek ve Ankaraspor'la ilgisi olan diðer yöneticiler istifa etsin” diyecek.. 1 hafta içinde istifa olmazsa, dosya PFDK'ya sevkedilecek ve Ankaraspor'un küme düþmesi, Gökçek ve Ankaraspor'la iliþkisi tespit edilen yöneticilere çok aðýr hak mahrumiyeti cezalarý verilmesi gündeme gelecek.

  MAHKEME YOLU KAPALI

  BU noktada akýllara gelen birkaç soru var..

  * Mesela Ahmet Gökçek ve ekibinin Ankaraspor'la baðý kanýtlanamazsa ne olur?

  “STATÜLER belli. Bunun ýþýnda bazen somut delile bile gerek duyulmuyor. Ama bu davada her þey ortada.

  * Raporlar olumsuz çýkarsa neden A.Gücü deðil de Ankaraspor küme düþürülüyor?

  “STATÜLER bunu da net bir þekilde ortaya koyuyor. Kriter 2 takýmdan daha köklü, daha güçlü, daha eski olana deðil, daha zayýfa uygulanýyor.. O da Ankaraspor..”

  * Peki Melih Gökçek “Benim oðlum ve 15 yöneticinin Ankaraspor'la alakasý yok” deyip mahkemeye giderse ne olacak?

  “ÖYLE bir ihtimal yok.. Federasyon kararlarýna itiraz edilecek tek merci Tahkim Kurulu.. Mahkeme yasak ve kararlarý UEFA tarafýndan tanýnmýyor..”

  * Ya Ankara küme düþerse, futbolcularý ne olacak?

  “HEPSÝNE 15'er günlük ek transfer süresi tanýnacak..”

  Bu þartlarda altýnda ne mi olacak? 3 hafta içinde ligin 17 takýma düþmesi yüksek ihtimal.. Bakalým Mahmut Özgener Federasyonu, böyle büyük bir siyasi güce karþý vereceði savaþtan nasýl çýkacak?

  'Önümüzü kesmek istiyorlar'


  A.GÜCÜ baþkanlýðýna seçilen Ahmet Gökçek, soruþturma ile ilgili VATAN'a çarpýcý açýklamalar yaptý: “Ben Ankara'da fahri olarak görev yaptým. Hiçbir resmi baðým olmadý. Bunu özellikle belirtiyorum. Ýsteyen istediði soruþturmayý yapabilir. Böylece gerçekler ortaya çýkar.

  BAZI kesimlerin ise bizim önümüzü týkamak istediðini düþünüyorum. Güçlü ve baþarýlý bir kulüp olacaðýmýzý algýlayanlar, önümüzü kesmeye çalýþýyorlar. Eleþtirilere gülüp geçiyorum.”

  Ankara'dan tam 5 oyuncu

  TRANSFERÝN son gününde Melih Gökçek eski kulübü Ankara'dan 4 ismi aldý. Daha önce Ediz'i kadrosuna dahil eden sarý-lacivertliler, M.Çakýr, M.Hanifi, Hürriyet ve Risp'i kiraladý. A.Gücü'nde Sosula'nýn sözleþmesi feshedilirken Senecky ve bazý yabancýlarýn sarý-lacivertli takýma transferi ise kontenjan nedeniyle gerçekleþmedi.

  BU arada Ahmet Gökçek, A.Gücü'ne Arjantin'in Banfield takýmýndan Brogi'yi transfer etti. Ankaraspor da Sivas'tan Faruk'u 1 yýllýðýna kiraladý.


  Kaynak: 02.09.2009
Haz?rlan?yor...
X