Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Baþarý faturasýz kalmaz

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Baþarý faturasýz kalmaz

  Baþarý faturasýz kalmaz

  Beþiktaþ Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son dönemde kendilerine yönelik yaplan eleþtirilerin doðal olduðunu, geçen sezon elde ettikleri baþarýnýn faturasýz kalmadýðýný söyledi.  Mustafa Denizli, takýmýnýn antrenmaný sýrasýnda basýn mensuplarýyla yaptýðý sohbette, geçen mayýs ayýnýn sonunda bir dergiye verdiði röportajda, "Önümüzdeki sezon, bu sezonki görüntü olsa dahi eleþtiriler beþe katlanacak" biçiminde ifade kullandýðýný hatýrlatarak, "Baþarý faturasýz kalmaz. Beþiktaþ gibi bir takým, ligin hiçbir döneminde hedeften þaþmaz" dedi. Kýsa dönem itibariyle, düþündüklerinin 4 puan gerisinde olduklarýný ifade eden deneyimli teknik adam, "Puan kayýplarýný bazen ligin baþýnda, bazen ortasýnda, bazen de sonunda yaparsýn. Sonunda kaybedersen kötü olur" diye konuþtu.

  Geçen hafta basýn mensuplarýyla sohbeti sýrasýnda kullandýðý "kýlavuz karga" ifadesine de açýklýk getiren Denizli, þunlarý kaydetti: "Kýlavuz karga kötü bir ifade deðil. Ben bir çeþitlemeden bahsediyorum. Leþ kargalarý anlamýnda söylemedim. Zaten kiþiliðimle baðdaþmaz. Tabii ki zaman zaman akla ihtiyacýmýz var, ama her gün için deðil. Deðerlendirme yapacak aklýmýz var. Ben ya ifade edemedim, ya da aktarýmda sorun oldu. Benden kaynaklanýyor olabilir. Benim aðzýmdan çýkacak isimleri ben onore etmek isterim. Kýlavuz kargayý vurgulamak istedim. Orada fikir ve davranýþtan bahsediyorum. Konuþmak için sermaye ve birikim gerekmiyor."

  "SERDAR ÖZKAN’I, BEÞÝKTAÞ’IN KOZU YAPACAÐIM"
  Denizli, gelecek dönemlerde, koþullar ne olursa olsun, genç oyuncu Serdar Özkan’ý Beþiktaþ’ýn kozlarýndan biri yapacaðýný söyledi. Serdar’ýn, Gaziantepspor maçýnda iyi oynadýðýna dikkati çeken Denizli "5 dakika daha maçta kalsaydý, sakatlanacaktý" dedi. Gaziantepspor maçýnda özellikle Ernst’i çýkarmasýnýn ardýndan taraftarlardan aldýðý tepki için de Denizli, "Buna ben de þaþýrdým. Ernst’in iyi oynadýðýný görmüyor muyum? Daha farklý varyasyonlar için bunu yaptým. Benim için tek sorun, tribün ve takým birlikteliðinin bozulmasý. Geçmiþte oldu. Bana taraftar desteði bugün lazým. Tribünle takým arasýndaki iliþkiyi koparmayacaðýz. Beþiktaþ taraftarlarý da geçmiþte yapýlan bu oyunlara gelmez, gelmeyecek" açýklamasýný yaptý.

  ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ
  Denizli, Avrupa Þampiyonlar Ligi’nde ilk hedeflerinin gruptan çýkmak olduðunu bildirdi. Bunun gerçekleþmemesi durumunda ikinci hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi’ne katýlmak olduðunu dile getiren Denizli, "Grubun dördüncü torbasý düþüncelerimizin uzaðýnda geliþti. Hedefini belirleyen Beþiktaþ herþeyini ortaya koyar" derken, Galatasaray maçýnýn ertelenip ertelenmeyeceði yönündeki soruya, "Erteleme olacaðýný sanmýyorum. Milli takýmýn hayati maçý var. 3 gün sonra
  Türkiye’nin iki devinin hayati maçý var. Sonrasýnda bu takýmlarýn Avrupa kupasýnda maçlarý olacak" yanýtýný verdi. Denizli, "Bu Beþiktaþ lige yeter mi?" sorusunu ise "Bu Beþiktaþ, bu lige yeter. Þampiyonlar Ligi’ne de yetiþtiriz" diye yanýtladý. Denizli, yeni transfer Tabata’nýn, arayýþlarýndan biri olduðunu ve beklentileri karþýlayacaðýný sözlerine ekledi.

  Kaynak:Fanatik

  31.Aðustos.2009
Haz?rlan?yor...
X