BAKAN FARUK ÖZAK UYARDI!

Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak, sporda yaþanan þiddet ve düzensizliðin yasalarla aþýlamayacaðýný belirterek, bunu aþmanýn eðitimle mümkün olabileceðini söyledi.
Özak, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Diyarbakýrspor-Fenerbahçe maçýnda yaþanan olaylarýn ardýndan iki taraftan da güzel ifadeler duyduklarýný kaydetti.

Hiç kimsenin yaþanan olaylarý tasvip etmediðini ifade eden Özak, þöyle konuþtu:

''Sporda þiddet ve düzensizliðin önlenmesi, yasalarla ortadan kalkacak bir problem deðil, eðitimle ilgilidir. Bu Diyarbakýr'da da olabilir, muhtelif yerlerde de olabilir, hatta salon sporlarýnda da olabilir. Bunlarýn ortadan kalkmasý lazým. Ýlkokuldan baþlayarak, evde anne, baba, çocuk iliþkisinden sokaktaki davranýþýmýza kadar her taraftan gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunlarýn olmamasý lazým. Ýnþallah sayýlarý azalýr. Nitekim, statlarýmýzý iyileþtiriyoruz. Statlarýn iyileþtirilmesi, eðitim, kulüp baþkanlarýnýn demeçlerinin iyileþmesi, medyanýn bu konudaki tavrý, tarzý, doðrunun yanýnda yer almasý bunlarý iyileþtirilecektir.''

Kýsa zamanda Diyarbakýrspor'un iyi bir takým kurduðunun herkes tarafýndan kabul edildiðini ve bunun tebrik edilmesi gerektiði yönünde insanlarda düþünce oluþtuðunu anlatan Özak, sözlerini þöyle tamamladý:

''Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bu davranýþlar Diyarbakýrspor'a zarar veriyor. Herkes kendi takýmýnýn baþarýlý olmasýný istiyor. Ama futbolda sonuç 3 ihtimallidir. Bunu herkesin doðal karþýlamasý lazým. Atletizmde birisi öne çýkýyorsa, birisi arkada kalýyorsa ve onlar birbirlerini öperek sarýlýyorsa futbolda da böyle olmalý. Medyanýn, yöneticilerin olayý germemesi lazým. Hakemlerimizin daha dikkatli olmasý lazým ve hakemlerimizi desteklememiz lazým. Türk insanýna, milletine yakýþýr vakar, olgunluk, fair-play içinde liglerin devam etmesinin, bizim ve federasyonlarýmýzýn, hem de Türkiye'yi yönetenlerin ve Türk milletinin isteði olduðunu düþünüyorum.''


26.08.09