Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Polis, yeniden stattaki yerini alacak

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Polis, yeniden stattaki yerini alacak

  POLÝS, YENÝDEN STADDAKÝ YERÝNÝ ALACAK

  Kanunla spor sahalarýndan uzaklaþan polis, yeniden stattaki yerini alacak.
  Ancak emniyet güçlerinin çalýþma ortamý düzelecek. Ýþte detaylar:
  Sporda Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesine dair 5149 sayýlý yasa gereði 11 Mayýs 2009 tarihinden itibaren spor alanlarýndan çekilmesi öngörülen polis geri dönüyor.

  Kulüplerin özel güvenlik birimlerini kurmalarý için verilen 5 yýllýk sürenin dolmasýnýn ardýndan özellikle futbol maçlarýnda görev yapan polisin stat dýþýnda konumlandýrýlmasýyla baþlayan tartýþma, Futbol Federasyonu ve Emniyet Genel Müdürlüðü arasýnda uzun süredir devam eden görüþmeler neticesinde olumlu bir noktaya geldi.

  Görüþmeleri federasyon adýna yürüten yönetim kurulu üyesi Yunus Egemenoðlu ile emniyet yetkililerinin pazartesi günü Ankara’da yaptýðý görüþmede, yasanýn revize edilip kulüplere son kez 4 yýllýk bir süre verilmesi konusu benimsenirken, Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan 11 Mayýs’ta yayýnlanan genelgenin bir kez daha Ýl Emniyet müdürlüklerine gönderilmesi üzerinde uzlaþýldý.

  Kademeli geçiþ

  Genelgeye göre koþullar ve maçýn önemi göz önüne alýnarak yeterli sayýda polisin statlarda bulunmasý saðlanacak, tampon bölgelere güvenlik güçleri deðil, fiziki engeller konulacak, polisin çalýþma ortamý düzeltilecek. Sabah saat 9’dan akþam maç bitinceye kadar yüzlerce polisin stat çevresinde görev yapmasýyla ilgili sýkýntý, bu sorumluluðun kademeli olarak kulüplerin özel güvenlik birimlerine devredilmesiyle çözümlenecek. Dört yýllýk sürenin dolmasýndan sonra yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüpler için hem yasaya hem de Futbol Federasyonu talimatlarýna aðýr yaptýrýmlar konulanacak.

  Bu arada federasyon ve emniyet yetkilileri düzenli olarak bir araya gelerek genel deðerlendirme toplantýsý yapacak. Bu toplantýlar ayda bir tekrarlanacak.

  Üst aramalarý yine özel güvenlikçe yapýlacak ancak polis bu aramalara nezaret edecek. Pek çok kulübün özel güvenlik þirketlerine olan borcu nedeniyle yaþanan sorunun ortadan kaldýrýlmasý için kulüplerin kendi birimlerini oluþturma süreci hýzlandýrýlacak. Daha çok sayýda ve daha nitelikli elemanlar yetiþmesi saðlanacak.

  Diyarbakýr endiþe yarattý

  Diyarbakýrspor- Fenerbahçe maçýnda çýkan olaylarý dikkate alan Futbol Federasyonu, 5149 sayýlý þiddet yasasýnýn bir an önce düzenlenerek eksiklerinin giderilmesi için Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Özak ile temasa geçeceði bildirildi. Özak’ýn ise Ýçiþleri Bakaný Reþit Atalay ile konuyu görüþeceði ve yeni yasama döneminde TBMM gündeminde öncelikli olarak yer almasý giriþiminde bulunacaðý kaydedildi. Yasanýn sadece özel güvenlik birimleriyle ilgili bölümü deðil, tümü üzerinde önemli deðiþiklikler yapýlacaðý ifade edildi.


  Kaynak: Cemal Ersen / Milliyet 26.08.09
Haz?rlan?yor...
X