BAYAN FUTBOL TAKIMI KRÝZE YENÝLDÝ

Bayanlar Futbol 1. Ligi'nin son 5 haftasýna kadar liderliðini sürdüren Sakarya Yenikent Güneþspor Kulübü, ekonomik nedenlerle kapatýldý.
Bayanlar Futbol 1. Ligi'nin son 5 haftasýna kadar liderliðini sürdüren ve son haftalarda aldýðý yenilgilerle ligi 4. sýrada tamamlayan Sakarya Yenikent Güneþspor Kulübü, ekonomik nedenlerle kapatýldý.

Kulüp Baþkaný Sinan Panta, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Sakarya'da faaliyet gösteren iþadamlarý, bürokratlar, belediye baþkaný ve halkýn duyarsýzlýðý nedeniyle baþarýdan baþarýya koþan bir kulübü kapatmak zorunda kaldýklarýný söyledi.

Sponsor sýkýntýsýnýn kulübün kapatýlmasýnda ana etken olmadýðýný kaydeden Panta, kapatma gerekçesinin çeþitli sýkýntýlardan oluþtuðunu belirterek, þöyle konuþtu:

''Sponsor sýkýntýsý her zaman vardý. Ýnsanlar hep kaçýyor. Maliyet o kadar yüksek deðildi ama insan tek baþýna zorlanýyor. Bu yýl lig 12 takýmlý oldu. Bu nedenle pek çok deplasman maçýmýz olacak ve maliyet artacaktý. Deplasman maliyetini tek baþýma kaldýrma þansým yok. Yarýn bütün servetimi harcarsam, ben de sýkýntýya girerim. Ben destek veriyordum ama kulübün kalýcý geliri yok. Sakarya adýna büyük bir kayýp, ilimizin reklamý açýsýndan büyük kayýp. Sakarya halký bu kulübün kýymetini bilemedi. Belediye baþkanýmýz 'ilimizi sporda amatörlüðün baþkenti yapacaðým' dedi. Bu gidiþle Sakarya zurnanýn son deliði olabilir.''

''SAKARYA BU TAKIMIN KIYMETÝMÝ BÝLEMEDÝ''

Sakarya'da sporun iyiye gitmediðini savunan Panta, Sakaryaspor'un düzenlediði toplantýlara katýlýmýn az oluþunun bunun bir örneði olduðunu ifade etti.

Sakarya halkýnýn spora karþý duyarsýz kaldýðýný belirten Panta, þunlarý söyledi:

''Zeytinburnuspor kulübü, takýmýn genel koordinatörlüðünü teklif etti, ben de kabul ettim. Her türlü olanaðý sunuyorlar. Sakarya'da bir belediye baþkaný araç dahi tahsis etmiyor. Kapatma nedeni sadece ekonomik deðil. Ýþimizde en iyisini yapmak için uðraþýyoruz, baþarýya gidiyoruz. Basýnda çirkin yazýlar çýkýyor, bu yazýlar mücadele þevkimi kýrdý. Bir kulüp baþkaný, kulüp þampiyon olsun istemez mi? Basýn öyle bir yazý yazýyor ki. Yazýk günah, emek vereceðiz ve bütün suçu bana atacaksýn. Kapatma kararý tamamen, ekonomiyle alakalý deðil. Sorunlar üstü üste toplanýnca, kulübün kapatýlmasýna karar verdik. Takýmýn kýymeti bilinmedi. Tribünlere 5 bin kiþi doldurma baþarýsý gösterdik, halkýmýz sadece skora baktýðý için böyle oldu.''

Futbolcularýn maðdur edilmemesi için çalýþtýðýný kaydeden Panta, ''TFF ile protokol imzaladýk, futbolcularý serbest býraktýk. Hiçbir bedel almadým. Her türlü yetkimi kullanarak, federasyonla anlaþma yaptým. Ýstedikleri kulübe bedelsiz gidebilecekler. Transfer sezonu baþladý. Genel koordinatör olarak, görev aldýðým Zeytinburnuspor'a eski takýmýmdan 8 futbolcu geliyor'' diye konuþtu.


28.06.09