Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Futbolda þiddette Ýstanbul ilk sýrada

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Futbolda þiddette Ýstanbul ilk sýrada

  FUTBOLDA ÞÝDDETTE ÝSTANBUL ÝLK SIRADA

  Futbolda þiddet olaylarýna karýþma oranlarýnda büyük kentler ön sýrada yer alýrken Ýstanbul, taraftarlarýn en fazla suça karýþtýðý þehir oldu.
  Futbolda þiddet olaylarýna karýþma oranlarýnda büyük kentler ön sýrada yer alýrken Ýstanbul, taraftarlarýn en fazla suça karýþtýðý þehir oldu.

  Kaba ve aþýrý güçle birlikte zarar verici ve huzur bozucu sonuçlar ortaya çýkaran þiddet olaylarýnýn önlenmesine yönelik kanun kapsamýnda önleyici çalýþmalar yürütülmesine karþýn, sporseverler tribünlerde þiddet olaylarýna tanýk olabiliyor.

  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü (GSGM) verilerine göre, futbol sezonunda ''Spor Müsabakalarýnda Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanun'' uygulamasýnda, büyük illerde suç oranlarýnýn yüksek olmasý dikkati çekiyor. 2005 yýlýndan itibaren uygulanan kanun kapsamýnda olaylara karýþan taraftarlara seyirden men veya idari para cezasý verildi.

  1 MÝLYON 348 BÝN LÝRA PARA CEZASI

  Ceza uygulanan suçlar arasýnda ''yasak fiiller ve yasaklara uymama, çirkin ve kötü tezahürat, seyir güvenliði ihlali, yasak olan madde ve cisimler bulundurma, yasak beyan ve demeç, usulsüz bilet satýþý, yayýn yasaðý ve spor alanlarýnýn zarara uðratýlmasý'' bulunuyor.

  Son 4 yýlda toplam 2 bin 694 kiþi suça karýþýrken, bunlardan 629'u seyirden men cezasý aldý. 2005 yýlýnda 411, 2006 yýlýnda 883, 2007 yýlýnda bin 16 ve 2008 yýlýnda ise 384 kiþi çeþitli suçlara karýþtý. Ayrýca suç iþleyenlere 4 yýlda toplam 1 milyon 348 bin 541 lira idari para cezasý uygulandý. Geçen yýl, 'yasak olan madde ve cisimler bulundurmaktan 136 kiþi, çirkin ve kötü tezahürattan da 122 kiþi hakkýnda iþlem yapýldý.

  Suç olaylarýna 343'ü Ýstanbul, 300'ü de Ankara'da bin 16 taraftarýn karýþtýðý 2007 yýlýnda, ceza uygulamalarýnda ''yasaklý madde ve cisimleri bulundurma'' ile ''yasak fiiller'' kapsamýndaki suçlar yine ilk sýrada yer alýrken, bunu ''çirkin ve kötü tezahürat'' izledi.

  Þiddet ve düzensizliðin önlenmesine yönelik uygulamalar kapsamýnda Ýstanbul, taraftarlarýn en fazla suça karýþtýðý þehir oldu. Geçen yýl 384 suçun 250'si Ýstanbul'da iþlenirken, Ankara'da ise olaylara karýþan 56 kiþi hakkýnda iþlem yapýldý.  26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X