Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Akçaabat Sebat'ta kadro sýkýntýsý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Akçaabat Sebat'ta kadro sýkýntýsý

  AKÇAABAT SEBAT'TA KADRO SIKINTISI

  Akçaabat Sebatspor'da, kulüp baþkan yardýmcýsý Ýsmet Yýlmaz açýklama yaptý
  TFF 2. Lig 4. Grup takýmlarýndan Akçaabat Sebatspor'da, kulüp baþkan yardýmcýsý Ýsmet Yýlmaz, ekonomik sýkýntý nedeniyle transfer yapamadýklarýný, hafta sonundaki Trabzon Karadenizspor maçýna alt yapýdan profesyonel yapýlan ve geçen yýldan sözleþmesi bulunan oyuncular ile çýkacaklarýný söyledi.

  Yýlmaz, kulüpteki ekonomik darboðazýn devam ettiðini ve çözüm yollarý aradýklarýný belirterek, ''Göreve geldiðimiz günden beri yönetim kurulu olarak hiçbir sorunu çözemedik ve gerek sporcularýmýza gerekse çalýþan personelimize tek kuruþ ödeme yapamadýk. Sürekli bunun ezikliði içerisindeyiz'' dedi.

  Bu sýkýntýlarý bir þekilde aþmanýn yollarýný aradýklarýný ifade eden Yýlmaz, þöyle devam etti:
  ''Perþembe günü kulübün içinde bulunduðu bu durumun deðerlendirileceði, Akçaabat'ý ve Akçaabat Sebatspor'u sevenlerin katýlacaðý bir toplantý düzenleyeceðiz. Bu toplantýda takýmýn dünü, bugünü ve yarýnýnýn masaya yatýrýlmasýný bekliyoruz. Kiþisel yapýlan çalýþmalar ile mevcut sorunlarýn çözümü imkansýz görünmektedir. Ancak yapýlacak toplumsal bir ortak akýl hareketi ile çözüm bulunabilir.''
  Kulüp baþkaný Kaþif Töre Aðanoðlu'nun bir süreden beri il dýþýnda olduðunu da belirten Yýlmaz, ''Baþkanýmýz il dýþýnda çalýþmalar yapýyor. Yaptýðý bu çalýþmalar hakkýnda da toplantýya katýlarak bilgi vermesini bekliyoruz'' dedi.

  Hafta sonu karþýlaþacaklarý Trabzon Karadenizspor karþýlaþmasýna alt yapýdan profesyonel yapýlan ve sözleþmesi devam eden oyuncular ile çýkacaklarýný kaydeden Yýlmaz, ''Kulübün durumu belli. Elimizde mevcut oyuncular ile sahaya çýkacaðýz. Bu oyuncularýn da ellerinden geleni yapacaðýna inanýyoruz. Belki de altyapýdan gelen sporcularýmýz için bu karþýlaþma kendilerini gösterme adýna fýrsat olacaktýr'' ifadelerini kullandý.  25 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X