Duyuru

Collapse
No announcement yet.

2010 Maç Yayýn Ýhalesi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • 2010 Maç Yayýn Ýhalesi

  2010 MAÇ YAYIN ÝHALESÝ


  Futbol Federasyonu Baþkaný Mahmut Özgener 2010 yýlýnda düzenlenecek olan yayýn ihalesinde radikal deðiþiklikler olacaðýný söyledi.


  Futbol Federasyonu Baþkaný Mahmut Özgener, federasyon olarak en önemli hedeflerinden birinin, 2016 yýlýnda yapýlacak Avrupa Futbol Þampiyonasý finallerini Türkiye'ye kazandýrmak olduðunu söyledi. Mahmut Özgener, spor kulüplerine daha fazla gelir saðlamak için 2010 yýlýndaki naklen yayýn ihalesinin, geçmiþteki gibi tek paket halinde deðil, farklý ürünler yaratýlarak paket paket satýlacaðýný bildirdi.

  -NAKLEN YAYIN ÝHALESi

  Özgener, naklen yayýn ihale süreci hakkýnda da bilgi vererek, gelecek yýl ocak ayýnda yapýlacak ihalede, rekabet yaratarak futbolun bu çok önemli ürününü kulüpler adýna en fazla gelir getirecek biçimde pazarlayabilmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

  Özgener, þunlarý kaydetti: ''Elimizdeki ürünün deðerini son derece iyi biliyoruz. Ýhale süreci henüz baþlamadýðý ve nihai kararý vermediðimiz için sadece þunu söyleyebilirim; geçmiþten farklý bir ihale olacaktýr. Geçmiþte tüm ürünler tek bir paket halinde pazarlanmýþtýr. Bu ihalede tüm ürünler tek ihalede deðil, farklý ürünler yaratýlarak, paket paket satýlarak olacak. Rekabeti artýrýp, buradan elde edeceðimiz gelirleri maksimize edip inþallah kulüplerimize daha büyük katkýda bulunacaðýz.''

  Ýzmir Gücü Spor Vakfý (ÝZVAK) tarafýndan düzenlenen futbol eðitim seminerinin açýlýþýnda konuþan Özgener, Türkiye'nin, düzenlemek için UEFA'ya baþvuruda bulunacaðý, ilk kez 24 ülkenin katýlýmýyla yapýlacak 2016'daki Avrupa Futbol Þampiyonasý finalleri için 7 kent ve 9 stadýn belirlendiðini, bu kentlerden birinin Ýzmir olacaðýný kaydetti.

  -''STAT PROJELERÝ ÝÇÝN ANLAÞILDI''-

  Özgener, þampiyonaya evsahipliði yapmak için UEFA'ya gerekli baþvurunun 15 Þubat 2010'da yapýlacaðýný belirterek, þöyle devam etti: ''UEFA'ya sunacaðýmýz baþvuru dosyasý içinde, maçlarýn yapýlacaðý tüm þehirler ve bu þehirlerde yapýlacak tüm stat projelerimizin bulunmasý gerekiyor. Dolayýsýyla bundan sonraki aþamada bizlere düþen görev, bu þehirlerimizde yapýlacak stat projelerini nihai hale getirmektir. Bu konuda dünyanýn en önemli stat projelerini gerçekleþtirmiþ uluslararasý 2 firmayla anlaþtýk. Bu firmalarýmýzýn belirleyeceði projeler, þehirlerimizin ihtiyaçlarý ve istekleri de göz önünde bulundurularak inþallah Türk futbolunun hizmetine sunulacaktýr.''

  Türkiye'deki futbolun geleceði açýsýndan, statlarýn iyileþtirilmesinin zorunlu olduðunu dile getiren Özgener, ''Eðer biz, Avrupa futbol ekonomisinde en büyük 6. ülkeysek, Avrupa Þampiyonasý'nda 3'üncülük baþarýsý yakalamýþ bir ülkeysek, statlarýmýzý da Avrupa standartlarýnda yapmamýz, hatta ve hatta onun ötesi Avrupa'nýn örnek alýnacak statlarýna sahip olmamýz bizim öncelikli hedeflerimizden biridir'' diye konuþtu.

  -''2,3 MÝLYAR AVRO EKONOMÝK BÜYÜKLÜÐE SAHÝP ORGANÝZASYON''-

  Özgener, EURO 2016'nýn Türkiye'ye kazandýrýlmasýnýn ülke açýsýndan taþýdýðý öneme iþaret ederek, evsahibi ülkenin belirleneceði 2010 yýlý mayýs ayýna dek tüm futbol ailesinin bu konuda lobi çalýþmasý yapmasý gerektiðini söyledi.

  Þampiyonanýn Türkiye'ye kazandýrýlmasý durumunda, federasyon olarak yaptýklarý fizibilite çalýþmasýna göre Ýzmir'den örnek verildiðinde, þampiyonanýn yapýlacaðý haziran ayýnda yalnýzca bu kente gelen yabancý turist sayýsýnýn yüzde 400'lük artýþla 540 bin olmasýnýn öngörüldüðüne dikkati çeken Özgener, þöyle devam etti: ''Portekiz'de yapýlan Avrupa Þampiyonasý'ndan örnek vermek gerekirse, Avrupa Þampiyonasý'ný takip eden yýl içinde þampiyonayý izlemeye gelen seyircilerin yüzde 80'inin 1 yýl sonra tekrar Portekiz'e gittiðini söylediðimde, bu þampiyonanýn ülkemize kazandýrýlmasýndan, Ýzmir'in bu þampiyonada yer alacak bir þehir olmasýndan, þampiyonanýn futbol dýþýnda da katkýlarýný çok iyi ifade edebilmiþ olurum sanýrým. Bu þampiyona, 2.3 milyar Avro ekonomik büyüklüðü olan dünyanýn en büyük 3. spor organizasyonudur. Dolayýsýyla ülkemizdeki futbolun geleceði, ülkemizin geleceði açýsýndan EURO 2016'yý almak, Futbol Federasyonu olarak bizlerin en önemli hedeflerinden biridir.''
Haz?rlan?yor...
X