Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Türkiye Kupasý yayýn hakký TRT'nin

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Türkiye Kupasý yayýn hakký TRT'nin

  TÜRKÝYE KUPASI YAYIN HAKKI TRT'NÝN


  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafýndan düzenlenen ve 2009-2010 ile 2010-2011 sezonu Türkiye Kupasý müsabakalarýnýn televizyondan yayýnlanmasýna iliþkin ihale sonuçlandý.

  Önümüzdeki 2 sezonun Türkiye Kupasý yayýn ve isim hakkýný Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) aldý.

  TFF'den yapýlan açýklamada, kapalý zarf usulüne göre gerçekleþtirilen ihalede TRT, yýllýk “17 milyon 100 bin lira Türkiye Futbol Federasyonu payýný” teklif ederek, yeni yayýncý oldu.

  KULÜPLERÝN KAZANCI YÜZDE 30 ARTACAK

  Söz konusu ihalenin son derece þeffaf ve Türk futboluna yakýþýr düzeyde olduðunu belirten TFF Baþkaný Mahmut Özgener, yaptýðý yazýlý açýklamada þunlarý kaydetti: “Türkiye Kupasý, Türk futbolunun en önemli deðerlerinden biri. Son yýllardaki çalýþmalarla yeniden marka deðeri yükselen bu organizasyonun önemi, son ihale ile birlikte bir kez daha ortaya çýktý. Yayýn ve isim hakký toplam tutarýnýn yeni ihale ile birlikte artarak kulüplerin kazancýnýn yüzde 30 yükselmesi, Türk futbolunda saðlanan güven ortamýnýn bir eseri. Böyle bir ortamda futbolumuza ayrýlan kaynaðý artýrarak, kulüplerimizin çok daha fazla para kazanmasýný saðlamak bizlere de gurur veriyor. Bu rakama çýkan TRT'ye, federasyon ve kulüplerimiz adýna teþekkürlerimi sunuyorum.”

  Yeni sezonda kulüplerin Türkiye Kupasý'ndan kazanacaðý paranýn da önemli miktarda yükseleceðine dikkati çeken Özgener, daha sonra þu ifadeleri kullandý: “Türk futbolu sponsorlar ve onlarýn saðladýðý kaynaklarla çok daha ilerilere gidecektir. Bunun için bize destek olan, iþbirliði yapan tüm sponsorlarýmýz ile Türkiye Kupasý'nýn 4 sezon boyunca yayýncý kuruluþluðunu üstlenen Digitürk'e ve isim sponsorluðunu yapan Fortis'e bir kez daha teþekkür ediyorum.”

  21 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X