Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Uluslararasý judo turnuvasý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Uluslararasý judo turnuvasý

  ULUSLARARASI JUDO TURNUVASI

  Uluslararasý Cihat Þener Gençler Judo Turnuvasý'nýn 22'ncisi, 22-23 Aðustos'ta Ýzmir'de düzenlenecek
  Judo ve Kuraþ Federasyonu Baþkan Vekili Cenap Serdar, düzenlediði basýn toplantýsýnda, Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin ev sahipliðinde düzenlenecek turnuvaya 11 ülkeden, 147 sporcunun katýlacaðýný söyledi.

  1987 ile 1997 yýllarý arasýnda Ýzmir'in ev sahipliðinde yapýlan turnuvanýn, Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu'nun katkýlarýyla yeniden Ýzmir'e alýndýðýný ifade eden Serdar, ''Ýzmir Büyükþehir Belediyesinin spora verdiði deðer ve katkýlarla kentte bir sporcu ordusu kuruldu'' dedi.

  Türkiye'de futbola yapýlan yatýrýmýn salon sporlarýna yapýlmadýðýný savunan Serdar, salon sporlarýna verilen deðeri Türkiye'de yalnýzca Ýzmir'de gördüðünü kaydetti.


  -11 ÜLKEDEN 147 SPORCU KATILACAK-


  Turnuvaya Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, Gürcistan, Hýrvatistan, Ýsrail, Rusya, Sýrbistan, Türkmenistan, Yunanistan ve Türkiye'den 147 sporcuyla 96 idareci ve antrenör katýlacak.

  Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuva, 12-13 Eylül günlerinde Ermenistan'da gerçekleþtirilecek Avrupa Gençler Judo Turnuvasý öncesindeki son hazýrlýk niteliði taþýyor.

  1987 yýlýnda Uluslararasý Ýzmir Gençler Judo Turnuvasý adý altýnda baþlayan turnuva, 1992 yýlýnda milli takým antrenörü Cihat Þener'in müsabaka gecesi görevi baþýndayken vefat etmesi üzerine Uluslararasý Cihat Þener Turnuvasý olarak deðiþtirildi.

  1987 ile 1997 yýllarý arasýnda Ýzmir'de düzenlenen turnuva, 2003 ile 2005'de Aydýn, 2006 ve 2007 yýllarýnda Manisa, 2008'de ise Ýstanbul'da yapýldý.  AA 20 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X