Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Özak: 2016'ya talibiz

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Özak: 2016'ya talibiz

  ÖZAK:2016'YA TALÝBÝZ

  Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak, 2016 Avrupa Futbol Þampiyonasý'na talip ülkelerden en önemli ve en deðiþik kriterlere sahip ülkenin Türkiye olduðunu söyledi
  Malatya Valisi Mehmet Ulvi Saran'ý ziyaret eden Bakan Özak, burada yaptýðý açýklamada, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatý doðrultusunda bazý kentlerdeki statlarý yenileme çalýþmasý baþlattýklarýný söyledi.

  Özak, þöyle konuþtu:

  ''Bu kentlerde öncelik sýrasýna göre statlarý yenileyeceðiz. 2016 Avrupa Þampiyonasý'na talip olduk. Avrupa Futbol Þampiyonasý dünyanýn ikinci büyük organizasyonu. Birincisi olimpiyatlar. Olimpiyatlara da talip oluyoruz. Ýstanbul hazýrlýk düzenleme kurulunda toplantý yapmýþtýk. Bununla ilgili 1993 yýlýnda çýkan bir yasa var. O yasayý deðiþtireceðiz. Olimpiyatlarýn bütün dünyada olduðu gibi belediyenin sorumluluðunda ve öncülüðünde yapýlmasýný saðlayacaðýz. Çünkü olimpiyatlar, þehirlerle anýlýyor. Ýnþallah Ýstanbul'da bunu yaparsak, oradaki tesislerin durumu iyileþecek, gayri safi milli hasýla ve turizm gelirleri inanýlmaz derecede artacak. Bu tabii önemli bir yatýrým gerektiriyor, ama bu paralarý bulabiliriz.''

  UEFA'nýn ve FIFA'nýn 2016 Avrupa Futbol Þampiyonasý için stat kaliteleri, seyirci kapasiteleri ile ilgili taleplerine dikkati çeken Özak, þöyle devam etti:

  ''Bu durumda 10 ilimiz var. Bunun 7'sinde 40 binlik ve 30 binlik statlarý yapmak istiyoruz. Þampiyonaya talip ülkelerden en önemli ve en deðiþik kriterleri olan ülke Türkiye... Çünkü, bugüne kadar Avrupa Futbol Þampiyonasý, çoðunluðu Müslüman olan bir ülkede yapýlmadý. Asya ve Avrupa'da ayný anda olan bir ülkede yapýlmadý. Ýstanbul hem Avrupa hem Asya.''


  -''TÜRKÝYE BÝRÇOK ÞAMPÝYONAYA EV SAHÝPLÝÐÝ YAPACAK''-


  Türkiye'de pek çok dünya þampiyonasý yapýldýðýný ifade eden Özak, Türkiye'nin gelecek yýllarda birçok þampiyonaya da ev sahipliði yapacaðýný dile getirdi.

  Bütün illerde sporla ilgili cazibe merkezleri oluþturmak istediklerini bildiren Özak, þu bilgileri verdi:

  ''Malatya, çok tesisi olan bir ilimiz deðil. Tesis konusunda sorunlar yaþayan bir ilimiz. Buna raðmen çok kapasiteli kaliteli sporcularý ve öðreticileri olan bir ilimiz. Evvela statla ilgili olarak ne yapabiliriz? Mevcut stadýn yerini bugün gezeceðiz. O alanýn takasla veya bir baþka modelle TOKÝ tarafýndan ya da belediye tarafýndan veya baþka bir kurum tarafýndan yapýlabilirliðini, fizibilitesini araþtýracaðýz. Bu konuda birkaç tane arazi tahsis edilmiþ, bu yerlere bakacaðýz. TOKÝ Baþkanýmýzla, Belediye Baþkanýmýzla konuþacaðýz. Bu imkaný Malatya'ya vermeye çalýþacaðýz. Ýlçelerimizdeki durumu gözden geçireceðiz. Hangi spor dalýnýn öne çýktýðýna bakacaðýz. Devam eden tesisler için ne lazým ona bakacaðýz. Baþlamasý gereken tesislerle ilgili yatýrým programýna alabilir miyiz, onu inceleyeceðiz.''


  -''ÖÐRENCÝ YURDU ÝHALE AÞAMASINDA''-


  Bakan Özak, Malatya'da yapýlmasý planlanan bin kiþilik öðrenci yurdunun ihale aþamasýnda olduðunu da belirterek, þunlarý kaydetti:

  ''Yurtlarýmýzý da artýk lüks yapýyoruz. 1 ve 3 kiþilik odalar yapýyoruz. Eski koðuþ sisteminden vazgeçiyoruz. Ýktidara geldiðimizde 45 lira idi kredi, þimdi 180 lira oldu. Ayrýca sabah kahvaltýsý ve yemek desteði veriyoruz. Geçen gün Sayýn Baþbakanýmýz yemek yerken birkaç provokatör geldi. Harçlarla ilgili konuþtu. Ona da biz katkýsýný veriyoruz. Kim harç için para istiyorsa Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü bu katkýyý veriyor. Bizim dönemimizde 160 milyon liraya ulaþtý.''

  Özak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü bünyesindeki Gençlik Daire Baþkanlýðýný genel müdürlük yapacaklarýný, böylelikle kurumlar arasýndaki koordinasyonun daha da artacaðýný sözlerine ekledi.
  AA 20 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X