Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Erkeklerde Saç Dökülmesinin Nedenleri

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Erkeklerde Saç Dökülmesinin Nedenleri

  Erkek tipi saç dökülmesi saçta androjenlerin etkilerine karþý kalýtsal bir duyarlýlýk nedeniyle oluþur. Ýnsanlardaki, özellikle erkeklerdeki saç dökülmelerinin %95 gibi büyük bir bölümünü oluþturur. Beyaz ýrkta diðer ýrklara göre daha fazla görülmektedir. Tüm erkeklerin üçte ikisinde klinik olarak gözlenen bir erkek tipi saç dökülmesi olduðu varsayýlmaktadýr.

  Erkek tipi saç dökülmesi klinik olarak ilerleyen yaþla birlikte giderek artan bir seyir gösterir. 20 yaþtan sonra baþlayan alýn-saç çizgisinin giderek önden arkaya doðru ilerlediði ve açýlma alanlarýnda daðýnýk, seyrek saçlar bulunduðu görülür. Saç foliküllerinin ilerleyen biçimde minyatürleþmesi sonucunda kafa derisinde gözle görülür saç dökülmesi ortaya çýkar.
  Saçlý deride testosteronun dihidrotestosterona dönüþümündeki hýzlanma ve dihidrotestosteron miktarýnýn artýþý normal saç kýllarýnýn, büyümeyen cýlýz vellüs tipi kýllara dönüþümünü saðlar.

  Testosteronun dihidrotestosterona dönüþümünü saðlayan enzim redüktaz enzimi olup, muhtemelen erkek tipi saç dökülmesinden birincil olarak sorumludur. Günümüzde erkeklerin en önemli kozmetik problemi olan erkek tipi saç dökülmesi nin önlenmesi veya giderilmesi ile ilgili araþtýrmalar insanlýk tarihi kadar eskidir. Piyasada yüzlerce bitki ve yosun ekstrelerinden hazýrlanan çeþitli losyon, þampuan ve haricen kullanýlan karýþýmlarýn yaygýn olarak kullanýldýðý erkek tipi saç dökülmelerinde etkinliði bilimsel olarak gösterilebilmiþ sadece iki preparat mevcuttur.

  Bunlardan ilki antihipertansif bir ilaç olan minoxidilin %2 ve %5'lik solüsyon þeklindeki formlarý erkek tipi saç dökülmelerinde kullanýlabilir.

  Etki mekanizmasý kesin olarak bilinmemekle birlikte saçlý derideki kan akýmýný arttýrarak saç geliþimini saðladýðý ileri sürülmektedir. Erkek ve kadýn hastalarda da kullanýlabilen minoxidil, topikal formlarda oldukça güvenli bir ilaçtýr. Nadiren görülen kan basýncý düþmesi, saçlý deride irritasyon, kýzarýklýk, yanma, kaþýntý ve kuruluk istenmeyen yan etkileri arasýndadýr. Son yýllarda geliþtirilen ve erkek tipi saç dökülmelerinde oldukça etkili olduðu bildirilen bir diðer ajan ise finasterid etken maddeli aðýz yoluyla alýnan bir ilaçtýr.

  Tip II -redüktaz enzimini inhibe ederek, testosteronun dihidrotestosterona dönüþmesini engelleyerek serum ve saçlý derideki dihidrotestosteron düzeyini azaltýr.

  Günlük 1 mg. dozda finasterid'in 2 yýldan uzun süren klinik çalýþmalarda saç dökülmesini durdurduðu veya yavaþlattýðý ve saç büyümesini arttýrdýðý gözlenmiþtir.

  Tedaviye baþlandýktan itibaren 3. ayda iyileþmenin gözlendiði ilaç tedavisi sýrasýnda yapýlan çalýþmalarda ciddi bir yan etki oluþmadýðý bildirilmektedir. Tedavi sýrasýnda %1-2 oranýnda ortaya çýkabilecek cinsel isteksizlik, erektil disfonksiyon ve ejekülat volumünün azalmasý dýþýnda yan etki gözlenmemekte ve istenmeyen tüm etkilerin geri dönüþümlü olduðu vurgulanmaktadýr. Finasterid gebe ve gebe olma olasýlýðý olan kadýnlarda kontrendikedir. Ayrýca yapýlan çalýþmalar finasteridin erkek tipi saç dökülmesi olan postmenapozal kadýnlarda etkisiz olduðunu göstermiþtir.
Haz?rlan?yor...
X