Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Tietze sendromu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Tietze sendromu

  Tietze sendromu
  Kostokondrit (tietze)

  Bu isim Latince deki costa (kaburga) ve Yunancadaki chondros (kýkýrdak) sözcüklerinden gelmektedir. Bu hastalýk kaburga kýkýrdaklarýný tutar. Kostokondrit, Tietze sendromu adýyla da bilinir.
  Belirtiler

  - Göðüste aðrý, özellikle göðüs kafesinin önünde

  - Göðüs kemiðinin (sternum) çevresindeki dokularda þiþme de olabilir.

  Aðrý kaburgadaki bir iltihabýn sonucu oluþur. Ýltihabýn nedeni, göðüs kafesine gelen bir darbe olabilir, ancak çoðu kez neden bilinmemektedir. Aðrý, kaburgalarýn hareket ettirilmesi ya da hasta bölgeye doðrudan basýnç uygulanmasýyla artabilir.

  Aðrý ilk ortaya çýktýðýnda, kalp krizi olasýlýðý akla gelebileceðinden endiþe duyulmasýna neden olabilir. Kostokondrit acil bir durum deðildir, ancak göðüste ani ve þiddetli bir aðrý ortaya çýktýðýnda, kalp krizi olasýlýðý nedeniyle hemen doktorunuza baþvurun.

  Teþhis

  Kaburgalarýn birleþme yerinde, þiþme ile birlikte ya da þiþme olmadan oluþan hassasiyet ana belirtidir, ancak, herhangi bir kalp ya da akciðer hastalýðý olmadýðýndan emin olmak için göðüs röntgeni, elektrokardiyogram ve kan testleri gerekebilir.

  Tedavi

  Uygun dinlenmeyle, belirtiler zaman içinde ortadan kaybolabilir. Egzersiz belirtileri þiddetlendirebilir, bu nedenle þikayetleri artýran hareketlerden kaçýnýn.

  ilaç Tedavisi

  Aspirin ve diðer antienflamatuar ilaçlar yararlý olabilir. Gerekirse, hasta bölgeye kortizon gibi steroid bir ilaç enjekte edilebilir.
Haz?rlan?yor...
X