Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Kýyamet Suresi Meali

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Kýyamet Suresi Meali


  1 - Hayýr, yemin ederim o kýyamet gününe.

  2 - Yine hayýr, yemin ederim o sürekli kendini kýnayan nefse.

  3 - Ýnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacaðýmýzý mý sanýyor?

  4 - Evet, bizim onun parmak uçlarýný bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.

  5 - Fakat insan günahý devam ettirmek ister.

  6 - O kýyamet günü ne zaman? diye sorar.

  7 - Ne zaman ki o göz þimþek çakar,

  8 - Ay tutulur,

  9 - Güneþ ve ay toplanýr,

  10 - Ýþte o gün insan, "kaçacak yer neresi?" der.

  11 - Hayýr, hayýr, yok bir siper.

  12 - O gün varýlýp durulacak yer, ancak Rabbinin huzurudur.

  13 - O gün insana, yapýp öne sürdüðü ve geri býraktýðý ne varsa bildirilir.

  14 - Doðrusu insan kendi nefsini görür,

  15 - Bir takým özürler ortaya atsa da.

  16 - Onu hemen okumak için dilini depretme.

  17 - Kuþkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir.

  18 - O halde biz onu okuduðumuz zaman sen onun okunuþunu takip et.

  19 - Sonra onu açýklamak da bize aittir.

  20 - Hayýr, siz peþin olaný (dünyayý) seviyorsunuz da

  21 - Ahireti býrakýyorsunuz.

  22 - Yüzler var ki o gün ýþýl ýþýl parlar.

  23 - Rabbine bakar.

  24 - Yüzler de var ki o gün asýktýr.

  25 - Anlar ki kendisine belkýran (bel kemiklerini kýran belalý bir iþ) yapýlýr.

  26 - Hayýr hayýr, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanýr,

  27 - "Tedavi edebilecek kimdir?" denilir.

  28 - Can çekiþen bunun o ayrýlýk aný olduðunu anlar.

  29 - Bacak bacaða dolaþýr..

  30 - Ýþte o gün sevk, ancak Rabbinedir.

  31 - Fakat o, ne sadaka verdi, ne namaz kýldý.

  32 - Fakat yalanladý ve döndü.

  33 - Sonra da çalým sata sata ailesine gitti.

  34 - Gerektir o bela sana, gerek.

  35 - Evet, gerektir o bela sana gerek.

  36 - Ýnsan baþýboþ býrakýlacaðýný mý sanýr?

  37 - O, dökülen erlik suyundan bir damla (sperm) deðil miydi?

  38 - Sonra bir aleka (embriyon) oldu da Rabbi onu biçime koydu, sonra þekil verdi.

  39 - Ondan da iki cinsi; erkek ve diþiyi var etti.

  40 - Peki, bunu yapanýn ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?
Haz?rlan?yor...
X