Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Açýk”ta Býrakýlmýþ Kadýnlar…

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Açýk”ta Býrakýlmýþ Kadýnlar…

  Açýk”ta býrakýlmýþ kadýnlar

  Açýk”ta býrakýlmýþ kadýnlar…
  Kalabalýkta özellikle o dikkat çekiyor. Yakasý açýk býrakýlmýþ, kollarý kýsa
  tutulmuþ, eteðinin ucu hayli yukarýdan kesilmiþ, beli iyice daraltýlmýþ
  elbisesi deðil dikkat çeken.

  Elbiseden taþan beden parçalarý.. O elbiseyi
  özenerek seçmiþ olmalý. “Üzerinde güzel duracak” demiþ olmalýlar. “Bana
  yakýþacak” diye umutlanmýþ olmalý. Ama hoyrat bakýþlar, elbiseyi deðil,
  elbiseden arta kalan kýsýmlarý süzüyor.
  Öylesine yok gibi ki elbise hepten
  çýplak kalmak istediðini haykýran bedenin üzerinde “engel” gibi duruyor.
  Bedenin tamamlayýcý parçasý deðil, “fazlalýk” gibi görünüyor.
  Bakýlsýn diye oradaydý bedeniyle. Bakýldýkça varolacaðýna inandýrýlmýþtý.
  Bir tür bakýlma açlýðý ile donanmýþ olmalýydý. Farkýnda olmadan, diðer
  gözlerin “nesne”si haline getirilmiþti. Öyle bir nesne ki, üzerine bakýþ
  düþmediðinde karanlýkta kalýyordu. Gözler üzerinde olmadýðýnda kýymetini
  kaybettiðini sanýyordu.
  Gözlerin kaymasý için açýkta býrakýlmýþ bir bedene, teþhir etme niyeti de
  eþlik ederse,-bu niyetle bakýlanýn gözleri de sizin bakan gözlerinize
  kilitlenmiþse- kendi içinde tutarlý bir sahne seyredersiniz.
  Seyredilmek
  isteyen bir ruh ve seyredilen bir beden, birbiriyle yan yana, kardeþçe
  oturuveriyorlardýr: Sorun yok gibidir. Ama çýplak býrakýlmýþ bedene,
  içindeki ruh baþka telaþlar peþinde koþtururken gözünüz kaydýðýnda, maðdur
  edilmiþ bir beden buluyorsunuz karþýnýzda.
  Uçaða yetiþme telaþýnýn sardýðý,
  tatilden dönme hüznünün hükmettiði bir ruhun ardý sýra yürüyen, hâlâ daha
  plaj kýyafetine takýlmýþ bir beden, gözünüzün önünde, birden bire
  çýplaklaþýyor, topraklaþýyor, et ve kemik soðukluðuna düþüyor. “Açýlmýþ”
  deðil “açýkta býrakýlmýþ” oluyor.
  Onu o çýplaklýða özendiren tüketim mekanizmalarýyla paketlenmiþ, onu açýklýk
  içinde utanmaktan alýkoyan ýsrarlý teþviklere sarýlmýþ bir cesedi sürüklüyor
  ardý sýra. Kadýn bedeninin özellikle sivriltilmiþ bir kaç detayýna
  indirgenmiþ bir kiþilik sergisine icbar edilmiþ, zorlanmýþ, itilmiþ oluyor.
  Özel bir insan olarak yaratýlmýþ, yüzü özel, duygularý biricik, kalbi
  bi’tane, varlýðý müstesna bir kadýný, “her kadýn gibi” eyleyen, “herhangi
  bir kadýn” gibi “den den”leþtiren, sýradan bir serinin modüler parçasý kýlan
  sürecin ucuna yerleþiyor: Kalça hareketleri kadar var olan bir kadýn. Göðüs
  dekoltesi kadar öne çýkan bir kadýn. Yüzünden çok belden aþaðýsý muhatap
  alýnan bir kadýn. Kiþiliði diþiliðine kilitlenmiþ bir kadýn.
  Maðlup, maðdur, mazlum o. Kendi rýzasýnýn þimdi ve burada olmasý bir þeyi
  deðiþtirmiyor. Kendi rýzasýný iptal eden, kendi iradesini unutturan, utanma
  duygusunu uykuya yatýran hayli uzunca, karþý konulmaz ve sistemli bir ikna
  sürecinin kurbaný..
  Ara sýra, varlýðýný hatýrlatan o kadýnsý irade, o utanç
  duygusu hiç uzamayacak eteðini refleksif bir hareketle çekiþtirtiyorsa da
  ona; nafile. Bedeni üzerine yapýþmýþ gözleri kabullenen, yaban bakýþlarý
  evcilleþtiren bir çaresizlikle oturduðu yerde oturtuyor onu görünmez bir
  iktidar. Alnýna boncuk boncuk dizilmeye hazýrlanan utancýný müþfik bir el
  hareketiyle siliveriyor. Bir anda çýplak olarak yakalandýðýný hissettiði o
  nadir þaþkýnlýk anlarýnda gözlerini kurnazca kapatýveriyor. Sakinleþtiriyor
  onu, uysallaþtýrýyor, hýrçýnlýðýný gideriyor.
  Kendinden uzaða düþürüyor kadýný çýplaklýk. “Kendine özel”, “sahici” ve
  “sahih” bakýþlar arýyor boþuna. Baþtan ilan edilmiþ bir sadakatsizlik vardýr
  çýplak bedende.. “Bakan sadece sen deðilsin ki bana!” “Ben bütün bakýþlara
  açý(ðý)m.” “Bunca bakaným var benim.” “Sen de kim oluyorsun?” Galip gibi
  duruyor ama maðlup. Zulmediyor görünüyor ama mazlum. Kadir kýymet bilmiyor
  ama kadir kýymeti de bilinmiyor. Maðdur ediyorken maðdur ediliyor.
  “Açýk”ta býrakýlmýþ kadýn, sýrf þehvet üzerinden tanýmlanýyor. “Ýnsan”da
  olan ama tümüyle “insan” olmayan bir þehvet üzerinde dikelmeye zorlanýyor.
  Böylece, “diþi” yaný “kiþi” yanýna galip getiriliyor. Olan “kiþi”ye oluyor.
  Önce ve hep “insan” olan kadýn, bedeninin kývrýmlarýna sürgün ediliyor,
  teninin sýðlýklarýnda hapis tutuluyor. Kadýn ruhu, kadýn bedeninin altýnda
  eziliyor.
  Örtünmek, kiþiliðini diþiliðinin üstüne koymaktýr. Kendini sonsuza
  saklamaktýr. Kadýnsý merhameti, kadýnsý inceliði, kadýnsý zerafeti ipekten
  tüller ardýna saklayýp inci gibi büyütmektir örtünmek.
  “Tesettürsüzlük
  nedir?” diye sorsaydýnýz bana, “Kadýnýn diþiliðini kiþiliðinin önüne geçiren
  her haldir” derdim… Bir “kiþilik tutulmasý”… Bir “kadýnlýk eklipsi”…
  Ay tutulur ya hani dünyanýn gölgesi üzerine düþtü diye. Diþiliðin kiþiliði
  gölgede býrakýp kadýn ruhunu gözden kaçýrdýðý bir tür eklips hali bu..
  Saçlarý kapatmaktan fazlasý: Kadýn ruhunun bedenle kapatýlmasý…
  Senai Demirci
  Ey gönül sana rahmet gözden yaðan yaðmurlardýr....
  Allah için akan yaþlar Rahmettir...deryadýr gönüle...Yaðýn ey gözlerim...Allah için yaðýn...
  Yunusca yaðýn Mevlanaca yaðýn
Haz?rlan?yor...
X