Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Depremi 4 gün önce haber verecek

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Depremi 4 gün önce haber verecek

  DEPREMÝ 4 GÜN ÖNCE HABER VERECEK
  Deprem üzerine önemli bir çalýþma..
  Ýstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi sistemi anlattý
  Fay hattýna kurulacak istasyonlar aracýlýðýyla toprak su ve havadaki hareketler izlenecek. Bölgenin deprem haritasýný oluþturan sistem, depremi 4 gün önce haber verecek.

  Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Oðuz Gündoðdu, Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) tarafýndan geliþtirilen Depremi Önceden Belirleme sistemi'nin birinci derece deprem kuþaðýnda bulunan Tekirdað'ýn Marmara Ereðlisi ilçesinde kurulmasýyla ilgili görüþmede bulunmak üzere Tekirdað'a geldi.

  Gündoðdu yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin deprem gerçeðini kabul etmesine raðmen, 17 Aðustos büyük Marmara depreminin ardýndan önemli adýmlarýn atýlmadýðýný iddia etti.

  Bu konuda önemli çalýþmalar yapan ÝTÜ'nün Depremi Önceden Belirleme Sistemi'ni geliþtirdiðini ve son derece ciddi sonuçlar aldýklarýný ifade eden Gündoðdu, bunun yaygýnlaþtýrýlmasý çalýþmalarýnýn ise amatör biçimde devam ettiðini bildirdi.

  Sistemin, baðlý bulunduðu bilgisayara yer, hava ve toprak hareketi verilerini aktararak çalýþtýðýný, hareketlerin üniversitedeki merkezden 24 saat süreyle aralýksýz izlendiðini anlatan Gündoðdu, þöyle konuþtu:

  TÜRKÝYE'DEKÝ DEPREM MERKEZLERÝ YER YAKIN

  ''Fay hattýndaki hareketlerle, toprak, su ve havadaki hareketleri sürekli izleyerek bölgenin deprem haritasýný oluþturan bu sistem, depremi 4 gün önce haber veriyor. Bu sistem Türkiye'de ilk baþta bazý bilim adamlarý tarafýndan ciddiye alýnmadý. Sistem hakkýnda bilgi verdiðimiz insanlar, (Japonlar bile depremi önceden tespit edemiyor) dediler. Ancak, Türkiye'de meydana gelen depremler 'sýð' olarak adlandýrdýðýmýz, 50-60 kilometre derinde olan hareketler. Bunun için tespitler yapabilmek mümkün. Japonya'daki depremler ise yerin 300-400 kilometre altýndan geliyor.''

  5 ÝSTASYON KURULDU

  Sistemle ilgili Çanakkale, Bursa ve Nilüfer ilçesi ile Bakýrköy ve Çýnarcýk'ta istasyonlar kurulduðunu bildiren Gündoðdu, hareketliliðin, Ýstanbul'daki merkezden izlendiðini ve 4 gün sonra olacak depremin þiddetini burada belirleyerek, ilgili birimlere haber verildiðini kaydetti.

  Bu sistemi birinci derece deprem kuþaðýndaki Marmara Ereðlisi ilçesine de kurmak istediklerin kaydeden Gündoðdu, ''Konuyla ilgili belediye baþkanýyla görüþtük. Baþkan, halkýn güvenliði açýsýndan sistemin kurulmasý gerektiðini belirterek, bize olumlu cevap verdi'' dedi.

  Gündoðdu, bir çok Avrupa ülkesinin, Türkiye'de kullanýlan deprem uyarý sistemini örnek aldýðýný bildirdi.

  NASA, MARMARA'YI ÝZLÝYOR

  Gündoðdu, Türkiye'de sistemin kurulu olduðu bölgelerdeki hareketliliðin aralýksýz izlendiðini anýmsatarak, 10 dakikada bir güncellenen tüm verilerin ''www.yerdurumu.com'' internet adresinden açýk olarak yayýnladýðýný belirtti.

  Sitenin, günlük bin 200 kez týklandýðýný ve Amerikan Ulusal Havacýlýk ve Uzay Araþýrmalarý Merkezi (NASA) tarafýndan günlük olarak takip edildiðini bildiren Gündoðdu, þunlarý kaydetti:

  ''Marmara'nýn deprem hareketliliðiyle NASA çok yakýndan ilgileniyor. Ýnternet üzerinden buradaki tüm hareketler dikkatlice izleniyor. Hayati önem taþýyan bu sistemin ülkemizde de önemsenmesi gerekiyor. Depremin 4 gün önceden fark edildiði bir ülkede, insanlar daha bilinçli hale gelecektir. Türkiye'de depremi 5-6 saniye öncesinden haber veren bir sistem kullanýlýyor. Bu sistemdeki amaç, can kurtarmaya yönelik olmasa da gaz ve elektriklerin kesilmesi için yeterli görülüyor. Bunun için 4 milyon dolar para harcandý.''

  Deprem ve doða hareketliliðinin yabancý ülkelerdeki bilim adamlarý tarafýndan da titizlikle takip edildiðini anlatan Gündoðdu, Sapanca'da meydana gelen bir sývýlaþma olayý üzerine yüzlerce yabancý bilim adamýnýn gelip incelemelerde bulunduðunu ve kendince tedbirler aldýðýný söyledi.  05.09.2009
Haz?rlan?yor...
X