Duyuru

Collapse
No announcement yet.

O Teðmen tutuklandý

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • O Teðmen tutuklandý

  ÞOK HABERDE FLAÞ GELÝÞME
  17 Aðustos’ta Türkiye Elazýð’da el bombasýnýn patlamayla 4 Mehmetçiðin kaza sonucu þehit olduðu haberiyle sarsýlmýþtý.

  17 Aðustos’ta Türkiye Elazýð’da el bombasýnýn patlamayla 4 Mehmetçiðin kaza sonucu þehit olduðu haberiyle sarsýlmýþtý. Ancak askerlerin kazayla ölmediði ortaya çýktý. Tim komutaný, nöbette uyuyan askere ceza olarak pimini çektiði el bombasýný tutmasýný emretti... Mandalý 45 dakika elinde sýkan er, gücü tükenince bomba patladý... 4 askerimizin ölümüne neden olan cezayý veren Teðmen Mehmet Tümer tutuklandý!

  Elazýð'da tim komutaný, nöbette uyuyan askere ceza olarak pimini çektiði el bombasýný tutmasýný emretti... Bombanýn mandalýný 45 dakika elinde sýkan er gücü tükenince patlama meydana geldi, 4 er þehit oldu...

  Elazýð'da 4 askerin ölümüyle sonuçlanan patlamanýn, nöbette uyuyakalan bir erin komutaný tarafýndan cezalandýrýlmak istenmesi sonucu yaþandýðý ortaya çýktý.

  Taraf gazetesinin haberine göre olayýn bir kaza sonucu deðil nöbette uyuyakalan Er Ýbrahim Öztürk'ün komutaný Teðmen Mehmet Tümer tarafýndan cezalandýrýlmak istenmesi nedeniyle yaþandý.

  Teðmen pimini çektiði el bombasýný Er Öztürk'e verdikten sonra "Mandalý býrakýrsan ölürsün, býrakmazsan yaþarsýn" dedi. Ama pimi almak için çok uðraþan Öztürk saatler sonra bomba patlayýnca 3 arkadaþýyla birlikte hayatýný kaybetti.

  Görgü tanýklarýnýn ifadelerine göre, 17 Aðustos 2009'da devriye görevi yapan Uzman Çavuþ Þakir Akçan, 05.00-07.00 devriyesine saat 06.00'da attý.

  Öztürk ve arkadaþý Ahmet Þensoy'un nöbet yerinde uyuduðunu gören Çavuþ Akçan, askerlerden Öztürk'ün mevzideki el bombasýný Þensoy'un ise silahýnýn alev gizleyenini aldý. Amacý askerlerin uyuduðunu kanýtlamasýydý.

  Sabahýn erken saatlerinde de nöbetçi askerlerin uyuduðunu söyleyip, komutaný Teðmen Mehmet Tümer'e el bombasý ve alev gizleyenini verdi.

  PÝMÝ ÇEKTÝ BOMBAYI VERDÝ

  Teðmen Tümer vakit kaybetmeden, Ýbrahim Öztürk'ün nöbet tuttuðu mevziiye gitti. Er Öztürk'e el bombasýný nerede olduðunu sordu. Er Öztürk, mevziiye bakmasýna raðmen bombayý bulamadý. Teðmen Mehmet Tümer, "Akþam uyuduðun için alýndý diyerek elindeki el bombasýný asker Ýbrahim Öztürk'e gösterdi. Ardýndan da pimi çekerek kendisine verdi. "Mandalý býrakýrsan ölürsün, býrakmazsan yaþarsýn" demeyi de ihmal etmeyerek mevziden ayrýldý.

  KOMUTAN PÝMÝ GERÝ VERMEDÝ

  Elinde pimi çekilmiþ el bombasý bulunan Er Öztürk, Teðmen Tümer'in bulunduðu mevziiye giderek "25 yaþýna geldim. 75 gün askerliðim kaldý. Beni öldüreceksiniz" dedi ve pimi kendisinden istedi. Ama Komutan Tümer, "Nöbet yerine git, ben gelip takacaðým zamaný biliyorum" karþýlýðýný verdi. Bunun üzerine Öztürk, çevredeki diðer mevzilere, pim aramaya arkadaþlarýndan yardým istemeye gitti. Ýkinci kez Komutanýn yanýna geldiðinde yine ayný cevapla karþýlaþtý.

  Tekrar mevziler arasýnda dolaþmaya baþladý. Olayýn üzerinden çok geçmeden de arkadaþlarý Mesut Bulut, Ýbrahim Yaman ve Ali Osman Altýn'ýn bulunduðu mevziye geldi. Bu sýrada Öztürk'ün elleri terlediði için bomba büyük bir gürültüyle patladý. Öztürk ve 3 arkadaþý olay yerinde yaþamýný kaybetti.


  BÖYLE BÝR EÐÝTÝM YOK

  Baþlatýlan soruþturma kapsamýnda ifade veren Teðmen Mehmet Tümer fýrsat eðitimi kapsamýnda el bombasýnýn pimini çektiðini mandalý býrakmadýðý sürece bombanýn patlamayacaðýný þehit Er Ýbrahim Öztürk'e söylediðini ileri sürdü. Ancak ifadesi alýnan sekiz tanýk, birlik içinde pimi çekilmiþ bir þekilde el bombasý eðitimi verilmediðini vurguladý.

  GÖRGÜ TANIÐI ERLER OLAY ANINI ANLATTI

  Piyade Çavuþ Yiðit Acar:

  Þakir Uzman çantasýndan alev gizleyen ve el bombasý çýkarýp, uyuyan askerlerden aldýðýný söyledi. El bombasý ve alev gizleyeni Mehmet Teðmen’e verdim. O da 15-20 dakika sonra Ýbrahim Öztürk’ün yanýna gitti ve geri geldi. Kütüklüðünden bir el bombasý pimi çýkardý. El bombasýndan çýkarýldýðýný anlayan Soner Astsubayla Þakir Uzman, ‘ne yaptýnýz’ diye sordu. Mehmet Teðmen ‘ona iyi bir ders olsun’ dedi.

  Piyade Uzman Çavuþ Þakir Akçan:

  Devriyede Ýbrahim Öztürk’ün gözetleme yapmasý gerekirken uyuduðunu tespit ettim. Yanýndaki el bombasýný aldým. Amacým sonradan uyuduðunu inkâr etmesini önlemektir. Ayrýca Emrah Göz’ü de uyurken gördüm ve onun da silahýnýn alev gizleyenini almýþtým. Mehmet Teðmen saat 09:30’da uyandýðýnda durumu kendisine bildirdik. Mehmet Teðmen, malzemeleri alýp yanýmýzdan ayrýldý. 15-20 dakika sonra Mehmet Teðmen ardýndan da Ýbrahim Öztürk mevziiye geldi. Teðmen, Ýbrahim’in mevziden ayrýlmamasýný, birazdan gelip pimi takacaðýný söyledi. Bombanýn piminin çýkartýldýðýný anladýk. 15-20 dakika sonra da patlama oldu.

  Piyade Er Recep Koyuncu:

  Mehmet Teðmen, Ýbrahim’in mevzisine geldi. 10 dakika oturdular. Teðmenin elinde el bombasý vardý, bombasýnýn pimini çekip, Ýbrahim’e verdi. “Mandalý býrakýrsan ölürsün, býrakmazsan yaþarsýn” dedi ve havan mevzisine gitti. Ýbrahim, teðmenden pimi vermesini istedi. “25 yaþýndayým. 75 günüm kaldý, beni öldüreceksiniz” dedi. Mehmet Teðmen mevzisine gitmesini, zamaný gelince pimi takacaðýný söyledi. Ýbrahim daha sonra tekrar teðmenin yanýna gitti. Pimi istedi. Teðmen yine vermedi. 5-10 dakika sonra da patlama oldu.


  26 Aðustos 2009
Haz?rlan?yor...
X