Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Apo azýttý:TSK kendine güvenmesin

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Apo azýttý:TSK kendine güvenmesin

  TSK KENDÝNE GÜVENMESÝN


  Ýmralý Cezaevi'nde yatan terörist Abdullah Öcalan, Kürt sorununun çözümünde kendisiyle müzakere edilmesi gerektiðini söyledi. Öcalan'ýn, “Benim emniyetle 90 gün müzakere etmem lazým. Askeri boyutunun çözülmesi için 45 gün müzakere etmem lazým” dediði ortaya çýktý. Öcalan, hükümetin Kürt açýlýmýna iliþkin çalýþmalarý sürerken, avukatlarýyla yaptýðý son görüþmede merakla beklenen yol haritasýnýn ilk iþaretlerini verdi. Öcalan'ýn, 31 Temmuz'daki görüþmesi ise tutanaklara þöyle yansýdý:

  YAÞAR KEMAL DE KAVRAYAMIYOR: Sorun benim affedilip affedilmememle ilgili deðil. Sorun çok daha derinlerdedir. Ben 10 yýldýr bu sorunun çözümü için elimden geleni yaptým. Türkiye'de Yaþar Kemal dahil hiçbir aydýn sorunu tam olarak derinliðine kavrayamýyor. Þimdi bu sorunun çözümü için toplumsal uzlaþý veya müzakere baþlayacak. Bunun olmasý önemlidir.

  AHMET TÜRK'LE MÝ ÇÖZECEKSÝNÝZ?: DTP beni temsil etmiyor, PKK beni temsil etmiyor. Bir baþkasý beni temsil etmiyor. Mesela Ahmet Türk'le mi çözmek istiyorsunuz. Sizi engelleyen kimse mi var? Çözün. Sorunu bu þekilde çözebilecekseniz çözün... DTP kesinlikle beni temsil etmiyor... Karþýlarýnda çocuk yok... Ýsterseniz daðdakileri bitirin, isterseniz DTP'lileri bitirin, bitirebilir misiniz, bitiremez misiniz, kazanýr mýsýnýz, kaybeder misiniz, orasýný ben bilemem.

  45-90 GÜN MÜZAKERE: Emniyetle 90 gün müzakere etmem lazým. 90 gün müzakere ettikten sonra ancak sorunun emniyet yönü çözüm noktasýna gelebilir. Sorunun askeri boyutunun çözülebilmesi için benim 45 gün müzakere etmem lazým. Bunlar çok hassas konular. Dediðim gibi sadece askeri yönünü masaya yatýrmam için 45-90 gün müzakere etmem, tartýþabilmem lazým. Sorunun diðer boyutlarý da ayrý, sosyal, kültürel, ekonomik bunlarý daha aðzýma bile almýyorum. Bunlar da ayrýca tartýþýlýr.

  ROBESPIERRE'ÝN ÝDAMI: Deniliyor ki, bu sorun çok çatýþmalý geçti, çok acýlý geçti. Doðrudur, çatýþmalý geçti, ancak asýl çatýþma benim bu yol haritasýný açýklamamdan sonra olacak. Eðer soruna doðru, derinlikli yaklaþýlmazsa yapabileceðim bir þey kalmaz. Ýki tarih vereyim: Birincisi 1789'dan sonra yaþanan geliþmeler. Özellikle 1792-94 arasý, iki yýl süren iç çatýþmalardýr.

  Muazzam iç çatýþmalar yaþandý. 94 Temmuz'unda Robespierre ve arkadaþlarý idam edilene kadar süren iç çatýþma. Ýkincisi 1917-18 ile 1922 arasý yaþanan üç-dört yýllýk çok kanlý bir iç çatýþma. Devrim yapýldýktan sonra çok büyük bir iç çatýþma yaþanýyor. Burada bu iç çatýþmalarý çok iyi analiz etmek gerekiyor. Bu süreçlerde yaþanan þeylerin önüne geçmek gerekiyor. Bu iç çatýþmalarýn boyutu çok vahim.

  40 MÝLYON KÜRT AYAÐA: Devrim öncesi yaþananlar bunlarýn yanýnda az bile kalýyor. O dönemde Fransýzlarýn nüfusu 20 milyon, Ruslarýn da 30 milyondu. Yine de halký durduramadýlar. Þimdi ise bu mücadelede 40 milyon Kürt var. Ýyi örgütlenmiþ kesimleri var. 40 milyon Kürde karþý nasýl duracaksýn? 40 milyon Kürt ayaða kalktýðý zaman ortada devlet-mevlet diye bir þey kalmaz. PKK da kendi kararýný kendisi verir.

  ORDU KENDÝNE GÜVENMESÝN: Ordu da bunu anlamalý. Bunu anlamalý ve bunun önünde engel olmamalý. Ordu öyle çok kendine güvenmesin. Kendini öyle çok güçlü hissetmesin. Çok kaotik, çok çatýþmalý dönem olursa, çözümün önünde engel olursa ordu da ortada kalmaz, daðýlýr gider.

  NASIL ÝNDÝRECEK?: (PKK kadrolarý üçüncü bir ülkeye gönderilecek haberleri üzerine) Nasýl daðdan indirecek? Nasýl gidip daðdan getirecek? Öyle olmaz. Bunlarýn bir gerçekliði yok.

  BAHÇELÝ ÇOK KONUÞUYOR: Bahçeli çok konuþuyor. (Çok sinirlenerek) Bahçeli neden anlamýyor? Gücü de yok, kendisi bunu biliyor. Ne yapmak istediði ortada... Bahçeli, o kadar gücünüz varsa, o kadar kendinize güveniyorsanýz sizi baþkumandan ilan edelim. Topla ülkücü ordunuzu, Kandil'e gidin. Bakayým ne yapacaksýnýz. Þimdi gücünüz de yok. Yine de baðýrýp çaðýrýyorsunuz. Anlamak zorundasýnýz. Yeri geldiði zaman ben bunlarýn hesaplarýný hepsinden sorarým.

  CÝDDÝYETÝNÝ ANLAMIYORLAR
  Öcalan, bazý gazetecilerin yazýlarýndaki görüþlere de deðinilen görüþmede, kendisinin affedilmesi konusunda þu deðerlendirmeyi yaptý:
  Af mý? Sorun bu deðil ki. Benim af edilip edilmemem sorunu deðil asýl mesele. Lütufta bulunduklarýný mý sanýyorlar? Bunlar sorunun ciddiyetini anlamýyorlar. Bunlara benim görüþmelerimi iyi aktarýn. Pazarlýk deðil, toplumsal bir uzlaþý veya müzakere olacak.

  TAMAMI YAYINLANMADI
  Öcalan'ýn 31 Temmuz görüþmesi Fýrat Haber Ajansý (ANF) tarafýndan servise koyuldu. Terör örgütü PKK'nýn internet sitesi de bu haberi alarak yayýmladý. Söz konusu haberde, Öcalan'ýn açýklamalarýndan, tartýþma yaratacak ve radikal ifadeler içeren bazý bölümlerine yer verilmediði görüldü.

  Robespierre kimdir?
  1789 Fransýz Devrimi'nin fikir babalarýndan bir düþünür, siyasetçi. Jakobenizmin önde gelen savunucularýndan. Kral'ýn idamý için çaba gösterdi ve sonuca ulaþtý. “Terör dönemi” olarak adlandýrýlan iktidarý sýrasýnda kendisi gibi halkýn “satýn alýnamaz” sýfatý verdiði, devrimin, en sevilen simalarýndan biri olan, arkadaþý Danton'u dahi giyotine yolladý.
  Danton gibi “devrim karþýtý” haline gelmekle suçladýðý bir çok “devrimciyi” yine “devrimin çýkarlarý” gerekçesiyle giyotinle idam ettirdi.
  “Devrim kendi evlatlarýný yer” özdeyiþi bu dönemle anýlýr. Nitekim kendi sonu da giyotinde can vererek oldu.


  (Milliyet) 22 AÐUSTOS 2009Haz?rlan?yor...
X