1. Buharlaþma olayý tüm sýcaklýk derecelerinde gerçekleþebilir.
2. Buharlaþma olayýnýn miktarý, ortamýn sýcaklýðý arttýkça doðru orantýlý olarak artar.
3. Buharlaþmanýn miktarý sývýnýn açýk olan yüzeyi geniþ ise daha fazla olur.
4. Buharlaþmanýn miktarý ortamýn nem oraný arttýkça ters orantýlý olarak azalýr.
5. Bir ortamda gerçekleþen buharlaþma, ortam o sývýnýn buharýna doyuncaya kadar devam edecektir.
6. Bir sývý buharlaþma esnasýnda bulunduðu ortamdan ýsý alarak o ortamýn serinlemesine, soðumasýna yol açar.