Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Gazlarin hacimlerinin ölçülmesi

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Gazlarin hacimlerinin ölçülmesi

  GAZLARIN HACÝMLERÝNÝN ÖLÇÜLMESÝ
  Katý maddelerin belli bir þekli ve hacmi vardýr. Sývýlarýn da belli bir hacmi vardýr fakat sývýlarýn belli bir þekli yoktur. Sývýlar akýþkan olduðundan içinde bulunduðu kabýn þeklini alýr.
  Gazlarýn da hacmi vardýr. Ancak belirgin bir hacmi yoktur. Gaz tanecikleri her doðrultuda yayýldýðýndan bulunduklarý kabý doldururlar. Dolayýsýyla gazýn hacmi bulunduðu kabýn hacmine eþit olur. Gazýn hacmi, sýcaklýk ve basýnç gibi dýþ etkenler vasýtasý ile deðiþir.
  Örneðin lastik balonun hacmi sýcak yerde büyür, soðuk yerde küçülür. Sývýlarýn görünme ve yer deðiþtirme özelliðinden faydalanýlarak gazlarýn hacmi ölçülebilir.
Haz?rlan?yor...
X