Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Açýköðretim – Ýktisat – Ýþletme fakülteleri 2009-2010 öðretim yýlý internet baþvurusu

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Açýköðretim – Ýktisat – Ýþletme fakülteleri 2009-2010 öðretim yýlý internet baþvurusu

  ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ
  AÇIKÖÐRETÝM – ÝKTÝSAT – ÝÞLETME FAKÜLTELERÝ
  2009-2010 ÖÐRETÝM YILI ÝNTERNET BAÞVURU VE KAYIT DUYURUSU

  Bu duyuru, uzaktan eðitim sistemine göre öðretim yapan Açýköðretim, Ýktisat, Ýþletme Fakültelerine Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleþtirilen adaylarýn ve Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavý (YÖS) sonucuna baðlý olarak ön kayýtlar sonunda kayýt yaptýrmaya hak kazanan adaylarýn “Ýnternet Baþvuru” ve “Kayýt” iþlemlerini kapsamaktadýr.

  Adaylarýn kayýt iþlemleri, “Ýnternet Baþvuru” ve “AÖF Bürolarýndan Kayýt” olmak üzere iki aþamada gerçekleþtirilecektir.

  Ýnternetten Baþvuru adresi : http://aofkayit.anadolu.edu.tr
  Ýnternetten Baþvuru iþlemleri : 23 Eylül 2009 Çarþamba günü baþlayýp,
  20 Ekim 2009 Salý günü saat 17:00’de sona erecektir.

  Bu tarihten sonra Ýnternetten veya baþka bir yöntemle baþvuru yapýlmasý mümkün deðildir. Elektrik kesintisi, teknik arýzalar veya Ýnternet hattýnýzýn kesik olmasý nedeniyle baþvuru yapamama durumunda kalmamanýz için, baþvurunuzu son günleri beklemeden yapýnýz. Ýnternetten Baþvuru süresi kesinlikle uzatýlmayacaktýr.

  Ýnternetten Baþvuru yapmayan adaylar kayýt yaptýramaz. Ýnternetten baþvuru yapmak kayýt için yeterli deðildir. Adaylar, Ýnternet baþvuru iþlemi sonunda oluþturacaklarý “Ýnternet Baþvuru Belgesi”nin yazýcý dökümünü alarak, adreslerine postalanan “2009–2010 Öðretim Yýlý Açýköðretim, Ýktisat, Ýþletme Fakülteleri Ýnternet Baþvuru, Kayýt ve Öðrenci Kýlavuzu”nda açýklanan diðer kayýt belgelerini de hazýrlayarak illerdeki AÖF bürolarýnda kayýt yaptýracaklardýr. “Ýnternet Baþvuru, Kayýt ve Öðrenci Kýlavuzu”na Anadolu Ãœniversitesi adresindeki “Açýköðretim” “Kýlavuzlar” linkinden ya da http://aofkayit.anadolu.edu.tr Ýnternet baþvuru sitesinin “ÖSYS Yeni Kayýt” linkinden de ulaþýlabilir veya AÖF bürolarýndan temin edilebilir.

  Kayýt iþlemleri; 23 Eylül 2009 Çarþamba günü baþlayýp,
  16 Ekim 2009 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
  17, 19, 20 Ekim 2009 tarihlerinde mazeretli olanlarýn kayýtlarý yapýlacaktýr.

  Kayýt için adaylarýn tam olarak hazýrlanan kayýt belgeleri ile 23 Eylül - 16 Ekim 2009 tarihleri arasýnda Açýköðretim Fakültesi bürolarýna bizzat baþvurmalarý gerekmektedir. Bu tarihler arasýnda mazeretleri nedeniyle kayýt yaptýramayanlar 17, 19, 20 Ekim 2009 tarihlerinde bizzat veya yakýnlarý aracýlýðýyla kayýt yaptýrabilirler. 20 Ekim 2009 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayýt yaptýrmak isteyenlerin baþvurularý kabul edilmeyecek ve kayýtlarý kesinlikle yapýlmayacaktýr. 17 Ekim 2009 Cumartesi günü AÖF bürolarý kayýt iþlemleri için açýk olacak ve kayýt yapýlacaktýr.

  Kayýt belgeleri eksik ise kayýt yapýlmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayýt süresi uzatýlmayacaktýr. Belirtilen tarihler arasýnda her ne sebeple olursa olsun kaydýný yaptýrmayan adaylar Fakülteye kayýt hakkýný kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler. Posta ile kayýt yapýlmaz.

  ÝLETÝÞÝM
  • Bulunduðunuz ildeki AÖF bürosuna (Lefkoþa Bürosu hariç) 444 10 26 nolu telefondan ulaþabilirsiniz.
  Anadolu Ãœniversitesi adresindeki “Açýköðretim” “Büro Hizmetleri” linkinden AÖF bürolarýnýn adreslerine ulaþabilirsiniz.
  • AÖF Merkez Büro Ýletiþim Merkezi: (222) 330 81 77, (222) 330 84 15, (222) 330 41 21, (222) 320 69 06
  mrkburo@anadolu.edu.tr (e-postanýza ad, soyad ve T.C. kimlik numaranýzý mutlaka yazýnýz)

  ÝLGÝLÝLERE DUYURULUR
  KAYIT YAPTIRILABÝLECEK AÇIKÖÐRETÝM FAKÜLTESÝ BÜROLARI

  Kayýt yaptýrmak için baþvurulabilecek büro adresleri kayýt kýlavuzunda bulunmaktadýr. Ayrýca büro adreslerini AÖF Ýletiþim Merkezinin 0-222-330 81 77, 0-222-330 84 15, 0-222-330 41 21, 0222-320 69 06 telefon numaralarýndan ya da Anadolu Ãœniversitesi Internet adresinden “Açýköðretim Sistemi” “Büro Hizmetleri” linkinden öðrenebilirsiniz.  ÝLGÝLÝLERE DUYURULUR
Haz?rlan?yor...
X