Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Hattini bil TRT !

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Hattini bil TRT !

  HATTÝNÝ BÝL TRT!
  Biz Trabzonsporlular hakkýmýzýn gasp edilmesine alýþkýnýz. TFF ; Lig TV diðerlerine yapamadýklarýna her zaman bize yapmýþlardýr ve biz de her zaman tepkimizi en aðýr þekilde ortaya koymuþuzdur.
  Bu akþam bu haksýzlýða devlet eliyle uðramýþ olmamýz bizi derinden yaralamýþtýr. TRT ' nin uyguladýðý çifte standart bizleri ayrýca oldukça þaþýrtmýþtýr da. Trabzonsporlularýn göstermiþ olduðu tepki de TRT'yþ þaþýrtmýþtýr ki maçýn 70. dakikaksýnda TRT 4 ten naklne yayýn yapmak zorunda kalmýþtýr.
  Bünyesinde bir çok kanal bulunduran TRT; diðer kanallarýna bu yayýný vermediði gibi, Galasaray maçýnýn da dönüþümlü olarak vererek çifte standardýn önüne gecmek yerine; meclis çalýþmalarý maç saatinde biterse >TRT3ten maç yayýnlanacaktýr gibi komik bir açýklama yapmýþtýr.
  Haftalar öncesinden maçýn TRT 3 te yayýnlanacaðýný açýklayan, ancak maç saatinde Mecliste çay saatini yayýnlayan TRT yi þiddetle kýnýyor ve güvenimizi sarstýðýný bilmelerini istiyoruz.
  Trabzonsporlunun hiç kimseye eyvallahý yoktur; hakkýný gasp etmeye teþebbüs ettiðinizde size yanlýþ yaptýðýnýzý en iyi þekilde gösterir; siz de 90 dakika gecmeden aklýnýzý baþýnýza alýrsýnýz.
  En basit haliyle sorumuz þu; neden Galatsaray maçý TRT1; Trabzonspor maçý TRT 3.
  TRT medya kuruluþlarýna örnek olmasý gereken bir kurumdur. Bu kurumda çalýþan yöneticilerin, alýþkýn olduklarý Ýstanbul merkezli anlayýþtan bir an önce kurtulup ; her kulübe eþiit olarak yaklaþmalarý gerekmektedir. Bunu nasýl yapacaklarýný öðrenmelerine biz her zaman yardýmcý olacaðýz!
  TRT nin bu tür çifte standarlarý tekrarlanmamasýný umuyoruz.
Haz?rlan?yor...
X