Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Yarýn Regaip Kandili

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Yarýn Regaip Kandili


  Regaib Kandili

  "Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiþtir ki, sizin sýkýntýya uðramanýz ona çok aðýr gelir.
  O, size çok düþkün, müminlere karþý çok þefkatlidir, merhametlidir. "
  (Tevbe Suresi, 128)
  ALLAH (c.c) katýnda zamanlarýn deðerleri birbirine eþittir. Ancak öyle zamanlar vardýr ki o zamanlarda öyle hadiseler olur ki, o vakte diðer zaman dilimlerinden daha üstün bir deðer kazandýrýr. Receb-i þerîfin ilk Cuma gecesine isabet eden Regâib Gecesi'de bu müstesna zamanlardan biridir. Cuma geceleri böyle kýymetli vakitlerden biridir. Regaib Gecesi gibi iki kýymetli gecede biraraya gelince, bu gece dahada bir kýymetli oluyor. Bu gece, yalvarýþ ve yakarýþlarýn Yüce Mevla'ya sunulduðu ve O'nun rahmetinden af istenildiði umut, huzur ve müjde gecesidir.

  ALLAH Teâla'nýn kullarýna lütfunun çokluðu, kereminin bolluðu ve pek çok günahkarý baðýþlamasý sebebiyle bu geceye Regaib Gecesi" adý verilmiþtir. Bu gecenin bu deðeri nereden kazandýðý hususunda deðiþik rivayetler bulunmaktadýr. Bunlardan biri; Hz.Amine validemizin böyle bir gecede Resulullah (s.a.v)'e hamile olduðunu anladýðýdýr.

  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Regaib gecesinin içinde bulunduðu Recep ayýnda çok dua eder, namaz kýlar, oruç tutar, iyiliklerin her çeþidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Resulullah (s.a.v)'in Receb'in ilk perþembe gününü oruçla geçirdiði ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kýldýðý kabul edilir. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiðfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeþitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasýnda kabul görmüþtür.


  Bu aylara "Çok sevaplý ibadet aylarý" diyen Bedüzzaman þöyle iþaret ediyor :

  "Her hasenenin sevabý baþka vakitte on ise, Receb-i Þerifte yüzden geçer, Þaban-ý Muazzamada üç yüzden ziyade ve Ramazan-ý Mübarekte bine çýkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadirde otuz bine çýkar." (Þualar, 416)

  Ýdrak ettiðimiz mübarek Regaib Kandili vesilesiyle, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düþünceleri kalplerimizden atalým. Ýbadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin kötü arzularýný frenleyelim. Gönül dünyamýzý bulandýran haset, kin, düþmanlýk gibi kötü duygulardan temizleyelim.  --------------------------------------------------------------------------------
  Bu geceyi nasýl karþýlmak, nasýl ihya etmek gerekir?

  --------------------------------------------------------------------------------

  Bu gece, oruçlu olarak karþýlanmalýdýr.
  Bu gece, kazâsý olanýn hiç deðilse bir günlük kazâ namazý kýlmasý, çok iyi olur.

  Kur'an-ý Kerim okunmalýdýr.
  Bu gecenin ihyâsý, yatsý namazýyla sabah namazýný camide cemaatle kýlmakla olur. Bu, gecenin ihyâsýdýr. Bütün günün ihyâsý bu... Yatsý namazý ile sabah namazýný camide kýlmak, o günün, o gecenin ihyâsý demektir. Ýnsan sabahlara kadar, akþamlara kadar ibadet etmiþ gibi sevab kazanýr.
  Bir baþka ihyâ þekli zikir ..... "Lâ ilâe illALLAH", "ALLAHümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estaðfirullah", "SübhànALLAH", "Elhamdülillâh", "ALLAHu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "ALLAH" gibi sözler mübarek kelimelerdir, cümleciklerdir. Bunlarý zikretmek çok sevabdýr..
  Bazý namazlar vardýr,

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kýlmýþtýr. Bunlardan birisi de Tesbih Namazý'dýr.
  Regâib gecesi, akþamla yatsý arasýnda: 12 rek'at "Hacet Namazý" kýlýnýr.
  Hacet Namazý:

  2 rek'atte bir selâm verilerek kýlýnýr.
  Fâtiha-i þerîfe'den sonra her rek'atte 3 Kadir Süresi 12 Ýhlâs-ý þerîf okunur.
  Namazdan sonra 7 Salât-ý Ümmiye okunup secdeye varýlýr.
  Salât-ý Ümmiye:

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim"
  Secdede 70 defa: "Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh" okunur.

  Secdeden kalkýp 1 defa: "Rabbiðfir verham ve tecâvez ammâ ta'lem. Ýnneke entel-eazzül-ekrem" okunur.
  Tekrar secdeye varýlýp yine 70 defa "Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh" okunur.
  Secdeden kalkýp duâ yapýlýr.

  Duâda Hz. Allâh'a c.c þu þekilde de ilticâ etmelidir: "Allâhümme bârik lenâ recebe ve þa'bân. Ve bellýðnâ ramazân"
  Unutmayalým!

  Regaib Gecesi, üç aylar içinde kendisinden sonra gelecek olan Miraç, Berat ve Kadir Gecesininde bir müjdecisidir. Onun için bu müjdeciye kulak verip bu geceyi ve üç aylarý iyi deðerlendirilmelidir.

  Resulullah (sav) buyuruydular ki: "Beþ gece vardýr ki, onlarda yapýlan dualar geri dönmez, kabul olunur: Receb'in ilk gecesi, Þâban yarýsý gecesi, Cuma gecesi, Ramazan Bayramý gecesi, Kurban Bayramý gecesi."


  alýntý

 • #2
  --->: Yarýn Regaip Kandili  Ümit ediyorum ki bu mübarek gece,zor günler geçirdiðimiz,fakat gelecek adýna umutla dolu olduðumuz þu dönemlerde yeniden bir uyanýþa vesile olur.Tüm Müslüman Aleminin ve Ailemizin Kandili Mübarek olsun..  Yarýn yokum arkadaþlar onun için þimdiden hepinize iyi kandiler..

  Yorum yap


  • #3
   --->: Yarýn Regaip Kandili

   Tüm Müslüman Aleminin ve Ailemizin Kandili Mübarek olsun..

   Yorum yap


   • #4
    --->: Yarýn Regaip Kandili

    Bu gunlerin feyzi uzerinize,rahmeti gecmýsýnýze,bereketi evinize ,nuru ahretimize ,sýcaklýgý yuvamýza dolsun tum musluman alemýnýn ve aýlemýzýn kandýlý burak olsun...

    Yorum yap

    Haz?rlan?yor...
    X