Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Hepimiz Kardeþiz Palavrasýndan býktým

Collapse
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Hepimiz Kardeþiz Palavrasýndan býktým

  HEPÝMÝZ KARDEÞÝZ PALAVRASINDAN BIKTIM

  Hepimiz kardeþiz lafýndan fena halde sýkýlmaya baþladým.
  Mevlana,Yunus,Edebali kültürüm hafife alýnamaz.
  Kuran ilgim,bilgim de hiç hafife alýnamaz.
  Ancak ‘’Yaradan’dan ötürü Yaradýlaný sev!’’ lafýnda ben bir fren yapalým diyorum.
  Hepimiz kardeþiz diyemiyorum ben.
  Mafya kardeþim olamaz.
  Kadýn satanlar,uyuþturucu tüccarlarý,savaþ zenginleri,silah tacirleri kardeþim olamaz.
  Türk bayraðýnýn dalgalandýðý gönderi kýrarak,bayraðýmý yerlere atarak üzerinde tepinen benim kardeþim falan deðil,sadece düþmanýmdýr.
  Teröriste terörist diyemeyen,teröristleri Türk siyasetinin muhatabý olarak adres gösterenler benim sadece düþmanýmdýr.
  Kardeþlik bu kadar kolay mý?
  Polisime,askerime,öðretmenime,hamile kadýn kardeþlerimize,kundaktaki bebeklerimize,hiçbir saldýrý olmadýðý halde,kahpece,sinsice,kalleþçe kurþun sýkanlar ve kurþun sýkýlmasý için namussuzca emir veren elebaþýlarý benim hangi hakla kardeþim olabilir?
  Eðer Ýslam dinine sövmüyorsa;Hýristiyan,Yahudi,Süryani,Alevi kardeþim olabilir.
  Eðer Türk Milletini aþaðýlamak gibi bir gayret içinde deðilse;Ermeni,Rum,Rus,Alman,Ýngiliz,Amerikalý kardeþim olabilir.
  Ama;koynumuzda beslediðimiz yýlanlar benim kardeþim falan olamaz.
  Ülkemi zayýflatmak,çökertmek,bölmek,yýkmak isteyenler benim sadece düþmanlarýmdýr.
  Birliðimizi,beraberliðimizi istemeyenler benim için sadece beladýr,musibettir,þer þahýslardýr.
  Þeytanla kardeþ olamayýz.
  Hepimiz kardeþiz lafý beni son derece rahatsýz etmeye baþladý.
  Þerefsizler,ahlaksýzlar,vatan hainleri,nankör zavallýlar ne zamandan beri kardeþim oluyor?
  ‘’Sayýn! Laiklik! Atatürkçülük! Müslümanlýk!’’gibi bir çok deðerlerin içine ettik,bir çok sözcükleri kirlettik,hakiki anlamlarýndan saptýrdýk.
  Sýra ‘’Kardeþlik’’sözüne mi geldi?
  Sýra Aile baðlarýna kadar geldi mi?
  Kimden korkuyoruz?
  Katillere katil,canilere cani,þerefsizlere ******** denir.
  ‘’Bilmem ne baþý ‘’gibi süslü ve yumuþak laflarla ortadan,kýrýta kýrýta gitmeye gerek yok.
  Namussuz namussuzdur.Hain de hain.Katil de katildir.
  Hepsi bu.
  Ramazan da bari kýytýrýk laflarla günü kurtarmayalým.
  Zafer Bayramý gibi ihtiþamlý bir bayramýmýzda bari,baþýmýz dik olsun.
  Hepimiz kardeþ deðiliz.
  Kediciklere,köpekçiklere,kuzucuklara,kuþçuklara,bö cekçiklere ‘’Kardeþim’’diyebilirim.
  Ama satýlmýþ,kahpe vatan hainlerine ben kardeþim falan diyemem.
  Boþ lakýrdýlarý da hiç sevmem.  Vedat Kuþaklý
Haz?rlan?yor...
X